نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاک

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

وکیل املاک دادگستری

وکیل املاک در دادگستری :ملک و املاک از دیرباز یکی از مهمترین موضوعات مورد تنازع بین انسانها بوده و می باشد.

نظر به مواد۴ و ۵ و ۷ و ۸ و۱۴ و ۱۶ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ وزارت عدلیه مقرر میدارد:
فصل اول – دردفاتر ثبت اسنادواملاک
ماده ۱- هر اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک دارای دفاترذیل خواهد بود:
۱- دفتر املاک ۲- دفتر نماینده املاک ۳- دفتر املاک توقیف شده ۴- دفتر ثبت موقوفات ۵- دفتر اسناد رسمی ۶- دفتر تصدیق امضاء ۷ – دفتر ودایع ، دفتر املاک و دفتر اسنادرسمی باید ، نخستین باشند
ماده ۲- کلیه دفاتر مذکور درماده قبل باید مجلد بوده وتمام صفحات آنرا در بدو امر مدعی العموم بدایت محل یا نماینده اونمره گذاشته بامضاء خود ممضی و بمهر پارکه ممهور نماید.
ماده ۳- مجموع عده صفحات هر دفتر را باید مدعی العموم یا نماینده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید کند.
ماده ۴- عده مجلدات دفتر املاک بعده نواحی هر حوزه ثبت خواهد بود در هر یک از مجلدات مذکوره لااقل سه صفحه برای هر ملک منظور می شود . صفحات مزبوره دارای نمره ترتیبی است .
ماده ۵- دفاتر مذکور در ماده مادامی که صفحه سفید دارداستعمال میشود و پس از اتمام شدن هر دفتر مسئول دفتر ذیل آنرا بسته ودر ضمن صورت مجلسی که بلافاصله پس از آخرین ثبت نوشته میشودختم دفتر را قید کرده امضاء مینماید- د رمورد دفتر املاک بعد از بسته شد دفتر یک نسخه و املاک کل ارسال خواهد شد۰ در مورد دفاتر اسناد رسمی فقط دفتر نماینده اداره ثبت باداره ثبت محل فرستاده میشود
ماده ۶- اشخاص ذیفنع برای مراجعه بدفتر املاک باید تقاضانامه کتبی بدهند بتقاضانامه مزبور با رعایت مدلول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ معادل دو ریال تمبر الصاق خواهدشد.
فصل دوم – مقررات راجع به مسئولین دفاترومدیران ونمایندگان ثبت
ماده ۷- هر مدیر ثبت و مسیزل دفتر و نماینده باید قبل از تصدی بماموریت دو نمونه از امضاء خود را بدهد یکی از نمونه هادر دایره محلی و دیگری در اداره کل ثبت اسند املاک در دادگستری ضبط خواهد شد.
ماده ۸- در صورت تغییر مسئول دفتر مدیریت ثبت اسناد واملاک محل یا نماینده او با حضور مدعی العموم ابتدائی یا نماینده او والا با حضور امین یا مامور صلح و در صورتیکه هیچیک ازمامورین مزبور حاضر نباشند با حضور دو نفر از معتمدین محل ذیل دفاتر مسئول مزبور را بسته و بمسئولی که بجای او معین میشود تسلیم می نماید.
فصل سوم – در اظهارنامه ثبت
ماده ۹- اظهارنامه باید بامضای مستدعی ثبت و یا وکیل او بوده و باداره ثبت داده شود.
ماده ۱۰- هرگاه دهنده اظهارنامه نتواند آنرا امضاء کند علامت انگشت خود رذیل اظهارنامه خواهد گذاشت .
ماده ۱۱- در صورتیکه اظهارنامه بتوسط وکیل داده شود باید وکالت نامه ضمیمه شود.
ماده ۱۲- اظهارنامه شامل نات ذیل خواهد بود:
۱- اسم و اسم خانوادگی و سمت اظهارکننده نسبت بملک مورد تقاضا و محل اقامت ومشخصات دیگر مستدعی ثبت و وکیل او.
۲- تابعیت مستدعی ثبت
۳- نوع مال غیر منقولی که قتضاای ثبت آن شده با تعیین محل و مشخصات و حدود و اجزاء ومتعلقات آن
۴- قیمت ملک در تاریخ تقاضا
۵- شرح حقوق عینی که برای اشخاص درآن ملک است با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوق عینی که مستدعی ثبت در املاک مجاور دارد.
ماده ۱۳- در موقع تقدیم اظهارنامه باید دهنده آن اسناد و قبلاجات و بنچاق ملک ومدارک راجعه به آن را باداره ثبت ارائه دهد تا خلاصه آن در دوسیه عمل ثبت شود و اگر دلیل مالکیت منحصر بتصرف است ادله وامارات تصرف فعلی خود را باید کتبا” باداره ثبت اسناد واملاک تسلیم نماید و در هر حال تقاضا کننده نحوه تصرف خود را که مطابق قانون ثبت او را برای تقاضای ثبت مجاز میدارد باید معلوم کند.
ماده ۱۴- در هر موقعی که اداره ثبت اسناد واملاک اجراء ثبت عمومی را در ناحیه معینی در نظر میگیرد باید لااقل ۱۵ روز قبل از انتشار اعلان مذکور در ماده ۱۰ قانون ثبت اسناد و املاک و نماینده اوقاف آن محل اطلاع دهد تا نماینده مزبور به متولیان موقوفات عام المنفعه محل اخطار کند که در ظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر اولین اعلان مذکور در ماده ۱۰ قانون ثبت اسناد واملاک نسبت باملاک موقوفه در ناحیه ثبت عمومی واقع و تحت تولیت آنها میباشد تقاضای ثبت نمایند.
ماده ۱۵- در صورتیک متولیان در ظرف مدت ۳۰ روز فوق اقدام بتقاضای ثبت نکنند نماینده اوقاف محل تقاضای ثبت خواهد کرد لیکن اگر انقضاء۶۰ روز مذکور در ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد واملاک متولی نیز تقاضا یثبت کند تقاضای اداره اوقاف بلاتعقیب گذاشته میشود.
ماده ۱۶- نسبت به موقوفاتی که متولی خاصی ندارد نماینده اوقاف محل مستقمیا” تقاضای ثبت خواهد داد.
ماده ۱۷- نسبت باملاکی که بنفع عموم حبس شده متصدی امورحبس مکلف بتقاضای ثبت است .
ماده ۱۸- تقاضای ثبت نسبت بموقوفات ناحیه خاصه بعهده متولی و نسبت باملاکی که بنفع اشخاص معین حبس شده بعهده متصدی امورحبس است ۰ معذالک هر یک از موقوف علیهم و محبوس لهم نیز میتواند تقاضای ثبت کنند.
ماده ۱۹- در مورد ثلث باقی وصی مکلف بتقاضای ثبت میباشد۰
ماده ۲۰- نسبت باملاکی که مالک خاص ندارد مانند طرق و شوارع و اراضی وجبال موات و مباحه تقاضا یثبت پذیرفته میشود.
تبصره – نسبت به جنگلهای عمومی از افراد تقاضای ثبت پذیرفته نخواهد شد.

وکیل ملکی، وکالت امور ملکی

 اگر مستاجر ملک اجاره ای را تخلیه نکند چگونه باید ملک را تخلیه کنیم؟‎ – تخلیه املاک مشاعی به چه صورتی … با وکیلمتخصص در ملکی را دارید.
فصل چهارم – در تحدید حدود اعلانات نوبتی

ماده ۲۱- اعلان تحدید حود و اعلانات نوبتی را مدیر ثبت اسناددر یکی از جراید حوزه خود و اگر در آن حوزه روزنامه نباشد دریکی از جراید نزدیکترین حوزه منتشر مینماید:
ماده ۲۲- اعلانات مربوطه بهرناحیه باید در جریده معینی منتشر شود که در آخر سال برای سال بعد از طرف وزارت عدلیه معین شده و باطلاع عموم خواهد رسید.
ماده ۲۳- روزنامه هائی که بیشتر منتشر میشود بر سایر جراید مقدم خواهند بود.
ماده ۲۴- علاوه بر انتشار در جراید یک نسخه از اعلام تحدیدحدود در شهره بهر یک از املاک مورد تحدید الصاق و در دهات علاوه بر جازردن در املاک مجاور چند نسخه از اعلان مزبور در محلهای عمومی قریه مورد تحدید و قراء مجاور بوسیله مامورین اداره ثبت الصاق و منتشر خواهد شد.
ماده ۲۵- اعلان تحدید حدود منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولین اعلان نوبتی .
ماده ۲۶- فاصله بینانتشار اعلان تحدید حدود و روز تحدید نباید کمتر از۲۰ روز و زیادتر از سی روز باشد.
ماده ۲۷- عملیات راجع بتحدید حدود را نماینده اداره ثبت بکمک یکنفر نقشه کش (درصورتی که لازم باشد) مطابق مقررات ماده ۱۴و ماده ۱۵ ثبت اسناد واملاک اجرا خواهد کرد.
ماده ۲۸- تقاضا کننده یا وکیل او حدود ملکی را که می خواهد ثبت کند بطور مشخص معرفی نموده و صاحبان املاک مجاور و دخالت کنندگان چنانچه ایراد و اعتراضی دارند بیان مینمایند ونقشه کش (در صورتی که باشد) برای حدود ملک لدی الضروره نصب علامت نموده و نقشه مختصری رسم مینماید.
ماده ۲۹- مستدعی ثبت در موقع تعیین حدود فقط ابنیه و اجزائی را میتواند معرفی کند ه داخل رد حدود مندرجه دراظهارنامه بوده است .
ماده ۳۰- نماینده اداره ثبت اسناد در موقع تحدید حدود صورت مجلسی با قید مطلاب ذیل ترتیب میدهد:
۱- تعیین ماه و روز یا روزهائی که عملیات در آن واقع شده است ۲- اسم و اسم خانوادگی وسمت و محل اقامت اشخاصی که حضور داشته اند ۳- اظهارات اشخاصی که اعتراض نموده اند۰ ذکرحقوقی که دیگران در ملک دارند بطور صریح و معین ۵- ذکر علامات وعده و دلالت آنها ۶- اسنادی که تقاضاکنند ه معترضین تقدیم داشته اند.
ماده ۳۱- صورتمجلس فوق را نماینده اداره ثبت اسناد ونقشه کش و کلیه حضار و دخالت کنندگان د رهمان مجلس امضاء میکنند.
ماده ۳۲- در صورتیکه بعض یاز حضار نتوانند یا نخواهند امضاء کنند این نته در صورتمجلس قید میشود.
ماده ۳۳- بصورتمجلس فوق نقشه تعیین حدود موقت وکلیه اسنادی که تسلیم شده است ضمیمه خواهد شد لیکن اگر نقشه مشترک بین چندین ملک باشد ضمیمه شدن آن بصورت مجلس لازم نیست .

وکیل ملکی – وکیل پایه یک دادگستری دعاوی ملکی، وکیل املاک

مرکز تخصصی مشاوره حقوقی ویژه املاک و مستغلات توسط دپارتمان وکیل املاک در دادگستری توسط جمعی از وکیل پایه یک دادگستری در زمینه دعاوی ملکی و املاک و مستغلات
فصل پنجم – در اعتراض

ماده ۳۴- اداره یا دایره و یا شعبه ثبتی که اعلان نوبتی را منتشر میکند صریحا” در ضمن همان اعلان قید خواهد کرد که عرضحال اعتراض باید مستقیما” بهمان اداره یا دایره یا شعبه داده شود.
ماده ۳۵- اداره ثبت قبل از انتشار اعلان نوبتی از پذیرفتن عرضحال اعتراض خودداری خواهد کرد.
ماده ۳۶- عرضحال اعتراض (اعم از اینکه رسیدگی به آن از حدود صلاحیت صلحیه یا محقق ثبت یا محکمه بدایت باشد) کتبی خواهدبود.
ماده ۳۷- عرضحال اعتراض باید مطابق مقررات قانونی اصول محاکمات حقوقی تنظیم و تمبر شود ولی ممکنست که در روی اوراق مخصوص عرضحال نوشته نشده باشد.
ماده ۳۸- عرضحا لاعم از اینک هاز حیث تمبر و ضمائم ناقض باشد یا امل واعم از اینکه در ظرف مدت داده شده باشد یا خارج ازمدت باید گرفته شده و متصدی امر بلافاصله روی اظهارنامه ملک مورد اعترا ضمهری میزند که روی آن کلمه (اعتراض ) نقش شده و پس از آن رسید خواهد داد و همین طور در هر مورد که عرضحال اعتراض دیگری داده شود باید مهر اعتراض زده شود.
ماده ۳۹- در رسید عرضخال اعتراض باید تاریخ رسید با تمام حروف قید گردد.
ماده ۴۰- اداره یا دایره یا شعبه ثبت مکلف است بالافاصله هرضحال و عرضحال هائی که تشخیص میدهد خارج از مدت داده شده که در اینصورت نظر خود را کتبا” ذیل عرضحال اظهار خواهد نمود تا مطابق ماده ۴۳ تکلیف قطعی معلوم شود.
ماده ۴۱- در هیچ مورد اظهارنامه نباید از اطاق ضبط خارج گردد و اگر دوسیه ملکی طرف احتیاج ادارات دیگر ثبت یا پارکه بوده و باید بخارج اداره فرستاده شود اظهارنامه باید در ضبط بماند هرگاه اظهارنامه نیز مورد احتیاج خارج باشد باید از آن سواد فرتساد در صورتیکه اصل اهظارنامه مورد احتیاج مستنطق باشدخود برای ملاحظه آن باطاق ضبط آمد هو یا بمستنطق محل این ماموریت را بدهد.
ماده ۴۲- اگر عرضحال در خارج مدت بشعبه یا دائره ای داده شده باشد که د رمقر محکمه ابتدائی نیست رئس شعبه یا دائره پس از آنکه نظر خود را کتبا” اظهار نمود عرضحال مزبور را به اداره مرکزی ثبت که در حوزه آن واقع است میفرستد.
ماده ۴۳- رئیس محکمه ابتدائی مکلف است هفته ای یکمرتبه درغیر ساعات اداری و در موقعی که با موافقت رئیس اداره ثبت معین گردیه در اداره ثبت حاض رو در موضوع آنکه عرضحال های مذکور در قسمت اخیر ماده ۴۰ در مدت داده شده است یا در خارج از مدت رسیدگی کرده کتبا” اظهارنظر نماید- رئیس اداره ثبت یا نماینده او نیز در این جلسه اداری حضور خواهد داشت .
ماده ۴۴- د رمورد تصدیقاتی که نیز مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت اسناد و املا داده شده و بنظر اداره خارج از مدت میباشد مدلول مواد۳۸-۳۹-۴۲ در آن قسمتی که راجع به گرفتن تصدیق و دادن رسید و مهر اعرتاض و اظهارنظر و اراسل باداره مرکزی است ومقررات ماده ۴۳ رعایت خواهد شد.
ماده ۴۵- نسبت بسایر نواقص که ممکن است در عرضحال اعتراض موجود باشد اداره ثبت اظهار نظر نکرده و اجراء مقررات ماده ۱۸و ۱۹ اصول محاکمات آزمایش بعهده محقق ثبت یا محکمه مربوطه است .
ماده ۴۶- اعتراضی ه باید برای حفظ منافع وقف بعمل آید درمورد موقوفاتی که متولی خاص ندارد بعهده اداره اوقاف و در مورد موقوفات عام المنفعه که متولی خاص دارد بعهده متولی ناظر و اداره اوقاف است .
ماده ۴۷- در حبس عام المنفه نیز اعتراض که باید برای حفظ منافع حبس بعمل آید بعهده متصدی امور حبس است .
ماده ۴۸- در موقوفات خاصه متولی و هر یک از موقوفات علیهم و در حبس بنفع اشخاص معین متصدی امور حبس و هریک از محبوس لهم میتوانند برای حفظ منافع وقف یا حبس عرضحال دهند حق مزبور را ناظر وقف نیزاگر باشد دارا خواهد بود.
ماده ۴۹- اعتراضی که باید برای حفظ منافع ثلث باقی داده شود بعهده وصی یا ناظر ثلث میباشد.
ماده ۵۰- د رثلث غیرباقی کسانی نیز حق اعتراض دارند که بعداز خروج ملک از حال ثلث ذیحق در ا; ملک میشوند.

وکیل ملک : مشاوره و متخصص امور ملکی و املاک و انواع دعاوی ملکی و قرارداد

وکیل ملک و انواع دعاوی ملکی یکی از مهمترین عناوینی است که برای مجموعه ای از دعاوی حقوقی و کیفری که به نوعی به موضوع املاکو مستغلات مربوط می شوند در نظر
فصل ششم – ثبت ملک در دفتر املاک و ثبت انتقالات ملک

ماده ۵۱- پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت مسئزل دفتر ثبت ملک را با قیود ذیل دفتر املاک ثبت نموده بامضای شخص مدیرثبت میرسنادک
۱- نمره ملک ۲- تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک ۳- اسم واسم خانوادگی و شغل و محل اقامت و تابعیت مالک ۴- نوع ومشخصات ملک و محل وقوع و اجزاء و متعلقات آن ۵- حدود ملک ۶- قیمت ملک در موقع تقاضا ۷- حقوق عینیه که اشخاص د را; ملک دارند با اسامی صاحبان آن حقوق و همچنین حقوق ارتفاقیه که برای آن ملک دراملاک مجاور و یا برای املاک مجاور در آن ملک موجود است .
ماده ۵۲- در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت بعین ان ملک سند معامله در دفاتر انساد رسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل ثبت ملک قید میشود و بهمین طریق خلاصه کلیه معاملات راجعه بعین ملک مزبور در دفتر املاک بترتیب تاریخ در ذیل یکدیگر خواهد شد در موارد فوق صاحب دفاتر اسناد رسمی خلاصه معامله را در ورقه مصخصوی ه وزارت عدلیه تهیه مینماید و در دو نسخه نوشته یک نسخه از آن را بکسی که نسبت بعین ملک حقی باو واگذار شده است تسلیم و دیگری را بدفتر املاک حوزه ثبت ملک ارسال میدارد۰ خلاصه مذکور باید علاوه بر امضاء متعاملین بامضاء صاحب دفتر اسناد رسمی و نماینده ثبت اسنادممضی باشد مسئول دفتر املاک باید خلاصه مذکور فوق را پس از وصول بطوری که فوقا” مقرر است در ذیل ثبت ملک قید نموده و بامضای شخص مدیر ثبت برساند۰ شخصی هم که نسبت بعین ملک حقی باو واگذار شده است باید نسخه ای را که باو داده شده بدفتر املاک حوزه ثبت تسلیم نموده و در صورتی که قبلا” بطریق مذکور فوق در ذیل ثبت ملک ثبت نشده باشد ثبت آنرا تقاضا نماید۰ هرگاه معامله راجع باشد به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده صاحب دفتر اسناد رسمی آن را در ستون ملاحظات سند مالکیت قید و امضاء کرده و بانتقال گیرنده تسلیم مینماید تا در صورتیکه بخواهد سند مالکیت جدیدی برای خود تحصیل کند در مواردی که معامله راجع بانتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آ; باید در ستون ملاحظات سند مالکیت قید وامضاء گردیده و سند مزبور بانتقال دهنده مسترد گردد در اینصورت انتقال گیرنده میتواند باداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده و برای خود سند مالکیت مستقلی تحصیل نماید۰ د رمواردی نیز که معامله راجع بانتقال تمام یا قسمتی از عین ملک نبوده ومربوط بواگذاری حق عینی نسبت بملک باشد( مثل رهن و حقوق ارتفاقی ) و یا راجع بانتقال تمام یا قسمتی از عین ملک باشد لوی با حق استرداد صاحب دفت راسناد رمسی باید آنرا در ستون ملاحظات سند مالکیت قید وامضاء کند.
ماده ۵۳- در مورد عمری و رقبی وسکنی و در مواردی که معامله راجع باشد بانتقال منافع ملک برای بیش از سه سال مقررات ماده فوق راجع بتنظیم خلاصه سند در دو نسخه وارسال آن باداره ثبت حوزه وقوع ملک و قید آن در ذیل ثبت ملک در دفتر املاک و در سند مالکیت باید مجری گردد.
ماده ۵۴- در موردی که مطابق ماده ۵۲ سند مالکیت جدید داده میشود برای هرصفحه از اورا قمالکیت مطابق ماده ۱۲۹ قانون ثبت اسناد املاک حق اخذ خواهد شد۰ هر ورقه مالکیت یک صفحه حساب میشود.

بهترین وکیل دادگستری وکیل املاک

وکیل باتجربه باسابقه حاذق مجرب کارکشته توانمند و کارآزموده … بهترین وکیل دادگستری وکیل املاک،بهترینوکیل دادگستری وکیل املاک
فصله هفتم – در وظایف محققین ثبت

مبحث اول – در تعیین وصلاحیت محققین ثبت
ماده ۵۵- محققین ثبت از میان مستخدمین وزارت عدلیه که لااقل ۲۵ سال سن واطلاعات کافی متناسب باآن شغل داشته باشند معین میگردند
ماده ۵۶- د رموارد ذیل رسیدگی بدعاوی بین معرتضین ومستدعیان ثبت حز در حوزه ای که محقق ثبت برای آن معین نشدهاز خصائص محقق ثبت خواهد بود:
۱- در صورتی که میزان اختلاف از هزار تومان تجاوز نکند۰
۲- در صورتیکه تقاضای ثبت راجع به قنات یا چشمه سار مشاع ویا هر ملک مشاع دیگری بوده و سهامی که تقاضای ثبت آن شده مجموعا” بیش از سهام واقعی ملک یا قنات یا چشمه سار بسود و سهم هریک از شرکاء یکهزار تومان یا کمتر باشد.
ماده ۵۷- در مورد ماده فوق رای محقق ثبت قابل استیناف بوده و شاکی میتوان تا ده روز پس از ابلاغ رای به نزدیکترین محکمه بدایت شکایت استینافی کند رائی که از محکمه مزبور استنافا” صادر میوشد قابل تمیز است ۰ محقق ثبت باید در ضمن رای خود حق استیناف را ذکر کرده و محکمه را هم که باید استینافا” رسیدگی کندصریحا” معین نماید.
ماده ۵۸- در مورد قنوات و چشمه سارها واملاک مشاعه هرگاه سهامی که تقاضی ثبت آن شده مجموعا” بیش از سهام واقعی ملک یا قنات یا چشمه سار باشد محقق بتقاضای اداره ثبت بدون رعایت حد نصاب مذکور در ماده ۵۶ رسیدگی کرده رای خواهد داد۰ کسانکیه در این مورد به رای محقق ثبت تسلیم نباشند میتوانند تا ده روز پس از ابلاغ رای بمحکه بدایت شکایت استینافی کنند.
ماده ۵۹- دعوای ناشی از تقاضای ثبت هر ملک باید بمحققی رجوع شود که د راداره یا دایره ثبت اسنادمحل وقوع ملک ماموریت دارد
ماده ۶۰- در صورتیک هدر یک اداره یا دایره ثبت اسناد محققین ثبت متعدد باشند تقسیم کارها بعهده محقق اول خواهد بود.
ماده ۶۱- محقق ثبت میتواند در صورت محق بودن معترض حکم تخلیه ید مستدعی ثبت را نیز صادر کند مشروط بر اینکه معترض این تقاضا را ضمن عرضحال خود نموده باشد.

مبحث دوم – در ترتیب رسیدگی
ماده ۶۲- بعد از وصول عرضحال محقق ثبت با رعایت یکروز برای هر شش فسخ مسافت طرف را یرای روز جلسه که معین مینماید احضار میکند ولی موعد مقرر برای حضور مدعی علیه نباید از ترایخ ابالغ احضارنامه بمدعی علیه کمتر از یکروز باشد احضاریه در دو نسخه بوده یکی بمستدعی ثبت تسلمی و دیگری بامضاء او رسیده بمحقق ثبت تسلیم میگردد.
ماده ۶۳- د رابلاغ اخضاریه مقررات اصول محاکمات آزمایش راجع بابلاغ اخضاریه رعایت خواهد شد.
ماده ۶۴- در موعد مقرر طرفین باید یا شخصا” حاضر گردند و یا وکیل ثابت الوکاله بفرستند.
ماده ۶۵- انتخاب وکیل از میان وکلاء مجاز عدلیه اجباری نیست لیکن اگر اشخاصی نخواهند شغل خود را وکالت در امور ثبت ومحاکمه در محضر محققین ثبت قرا ردهند باید تحصیل جواز مخصوص نموده از مقررات وزارت عدلیه تبعیت نمایند هر وکیل ثبت که از عهده انجام امور محوله بخود بر نیامده یا سوءاخلاق نشان بدهد ممنوع الوکاله خواهد شد۰ هر کس در ظرف یکسال در بیش از سه امر ثبت یا بیش از سه دعوی ثبت وکالت کرده باشد مشتعل بشغل وکالت محسوب خواهدشد.
ماده ۶۲- محقق ثبت باید در جلسه اول بطرفین تکلیف صلح کند و اگر در همان جلسه طرفین اصولا” حاضر برای صلح نشدند محقق رسیدگی کرده حکم خواهد داد.
ماده ۶۷- ارجاع بحکمیت فقط وقتی ممکناست که طرفین تراضی نمایند.
ماده ۶۸- محقق ثبت باید خلاصه مذاکرات هر یک از طرفین را در دوسیه امر قید و بمهر یا امضای او برساند۰ و اگر طرفین یایکی از آنها سواد نداشته باشند این نکته باید در صورت جلسه قیدشود

وکیل ملکی | وکیل متخصص املاک | بهترین وکیل ملکی

وکیل ملکی, وکیل متخصص املاک, بهترین وکیل ملکی دادگستری, وکیل دعاوی ملکی, وکیل ملکی در دادگستری, وکیل متخصص امور ملکی, بهترینوکیل دعاوی ملکی.
مبحث سوم – در اسناد کتبی

ماده ۶۹- محقق ثبت باید کلیه اسناد کتبی مربوط بدعوی را که طرفین ابراز می کنند مورد مداقه قرار دهد خواه اسناد مزبوره رسمی باشد و خواه عادی .
ماده ۷۰- اعتبار اسناد رسمی همان است که بموجب اصول محاکمات حقوق و قانون ثبت اسناد و املاک مقرر است .
ماده ۷۱- هیچیک از متداعیین نمی تواند نسبت بسندی که خودش داده و آن را امضاء کرده و یا از طرف او داده شده و بامضاء او رسیده است اظهاربی اطالعی کند و هرگاه بخواهد آن سند را ردنماید یا باید نسبت به آن ادعای جعلیت ند و یا مدلل نماید که آن سند بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .
ماده ۷۲- اگر نسبت بسندی که برای صدور حکم اهمیت دارداقامه دعوی جعل شود محقق ثبت باید بطرفی که آن سند را ابراز کرده تکلیف نماید که آنرا پس بگیرد هرگاه صاحب سند باین تکلیف راضی نشد و طرف مقابل هم ادعای جعلیت را پس نگرفت محقق ثبت بدعوی جعل رسیدگی کرده قرار مقتضی صادر میکند مگر اینکه مدعی جاعل را نیز معرفی کرده باشد که در اینصورت محقق ثبت رسیدگی بامر را به پارکه بایت حوزه که درآنجا ماموریت دارد احاله میکند.
ماده ۷۳- هرگاه محقق ثبت در نتیجه رسیدگی بدعوی جعل قرار جعلیت سند را صادر نماید سند مزبور را باید با سواد قرار خود نزد مدعی العموم بدایت که در حوزه آن ماموریت دارد ارسال کند.

مبحث چهارم – در معاینه محلی و عقیده اهل خبره
ماده ۷۴- معاینه محلی بخواهش یکی از متداعیین یا بنظر خود محقق ثبت بعمل می آید.
ماده ۷۵- معاینه در حضور محقق ثبت و متداعیین و لااقل دونفر شاهد طرف اعتماد که کتبا” یا شفاها” احضار شده باشند بعمل می آید.
ماده ۷۶- هرگاه متداعیین و یا شهودی که قبلا” برای معاینه محلی احضار شده اند در موعد مقرر حاضر نشوند عدم حضور آنهامانع از انجام معاینه نمیشود غائبین حق شکایت نخواهند داشت .
ماده ۷۷- محقق ثبت میتواند بتقاضای یکی از طرفین و یا بنظر خود اطلاعات اهل خبره را بخواهد در اینصورت متدعیین بتراضی یک یا سه نفر اهل خبره انتخاب میکنند وهرگا تراضی نشد عده لازم را خود محقق ثبت معین می کند در اینصورت طرفین مطابق ماده ۷۹ این نظامنامه حق رد آنها را خواهند داشت .
ماده ۷۸- از معاینه محلی واظهارات اهل خبره صورتمجلسی مرتب شده و بامضاء محقق ثبت و متداعیین و شهود و خبره میرسد و هرگاه کسی از حضار سواد نداشته باشد در صورت مجلس قید میشود و در صورتیکه معاینه محلی و یا عقیده اهل خبره قاطع باشد محقق ثبت میتواند فورا” درخود محل حکم دهد.

مبحث پنجم – در رد محقق ثبت
ماده ۷۹- در موارد مفصله ذیل محقق ثبت باید راسا” از رسیدگی امتناع کند و متداعیین نیز میتوانند او را رد نمایند.
۱- وقتی که محقق ثبت نفع شخصی در ادعائی که اقامه شده است داشته باشد.
۲- وقتی که محقق ثبت با یکی از متداعیین قرابت نسبی یاسببی تا درجه چهار داشته باشد.
۳- وقتیکه محقق ثبت قیم یکی زا متدعیین یا کفیل امور اوباشد و یا یکی از متداعیین مباشر امور محقق ثبت باشد.
۴- وقتی که محقق ثبت یا زوجه او وارث یکی از متداءعیین است ۰
۵- وقتی که محقق ثبت یا یکی از متداعیین یا با اشخاصی که با او قرابت سبی یا نسبی دارند محاکمه جزائی داشته و یکسال از زمان ختم آن محاکمه نگذشته باشد.
۶- در صورتکیه مابین محقق ثبت و یکی از متداعیین یا عیال او محاکمه حقوقی در محکمه دیگری مطرح باشد.
۷- وقتیکه محقق ثبت سابقا” در باب ادعائی که اقامه شده کتبا” اظهار عقیده نموده باشد.
ماده ۸۰- رد محقق ثبت باید موجه باشد و در هر حال رد باید قبل از شروع برسیدگی بعمل آید مگر اینکه علت ردبعدا” حادث شود.
ماده ۸۱- همینکه محقق ثبت اظهارات مدعی را صححی دانست قرار عدم دخالت خود را صادر و دعوی را به محقق ثبت دیگر همان حوزه اگر باشد والا با رعایت حد نصاب بنزدیکترین محکمه ابتدائی و یا بنزدیکترین محکمه صلح احاله مینماید.
ماده ۸۲- هرگاه محقق ثبت مورد را از موارد رد تشخیص ندادقرار دخالت خود را صادر و بماهیت دعوی رسیدیگ کرده حکم مقتضی میدهد و مدعی رد میتواند در موقع استیناف از حکم ماهیتی نسبت بقرار مزبور نیز شکایت نماید.

مبحث ششم – در عدم حضور متداعیین و یا یکی از آنها
ماده ۸۳- هرگاه روز جلسه مدعی علیه (مستدعی ثبت ) حاضر نگردید محقق ثبت میتواند بتقاضای طرف رسیدگی نموده حکم غیابی دهد.
هرگاه مدعی (معترض ) حاضر نشد محقق ثبت بتقاضای طرف عرضحال او را ابطال خواهد کرد و در اینصورت تجدید ترضحال در خارج مدت شصت روز مقر فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یکمرتبه ممکن خواهد بود.

ماده ۸۴- هرگاه مستدعی ثبت (مدعی علیه )بموجب ماده قبل غیابا” محکوم گردید سواد حکم غیابی باید باو ابلاغ شود و محکوم علیه غائب میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم عرضحال اعتراض داده تجدید رسیدگی بخواهد.

ماده ۸۵- بعد از انقضاء مدت مذکور در ماده قبل عرضحال اعتراض پذیرفته نخواهد شدومحکوم علیه میتواند عرضحال استیناف دهد
ماده ۸۶- همینکه عرضحال اعتراض بر حکم غیابی در مورد مقرر بمحقق ثبت داده شد محقق ثبت موعد جلسه را معین و بطرفین اطلاع میدهد و اگر در این جلسه نیز مدعی علیه حاضر نشد و ثانیا” بموجب حکم غیابی محکوم گردید دیگر عرضحال اعتراض او پذیرفته نخواهد شد ولی میتواند استینافا” شکایت کند.

مبحث هفتم – در ابلاغ حکم استیناف
ماده ۸۷- احکام و قرارهای محقق ثبت بر طبق مقررات اصول محاکمات حقوقی راجع ببابلاغ احکام ابلاغ میشود.
ماده ۸۸- مهلت استیناف از قرار یا احکام محقق ثبت ده روز از تاریخ ابلاغ است .

مبحث هشتم – مقررات ختلفه
ماده ۸۹- در مواردی که بموجب آن نظامنامه پیش بنی نشده است محقق ثبت مکلف است بر طبق مقررات اصول محاکمات حقوقی صلحیه ها رفتار نماید.
ماده ۹۰- نظامنامه نمره ۵۵۱۶ مورخه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۹ مندرج در شماره ۴۲ مجله رسمی نسخ میشود.
ماده ۹۱- راجع بنقاطی که شعبه ثبت در حوزه محکمه ابتدائی واقع است غیر محکمه ابتدائی اداره ثبت مربوط وزارت عدلیه معین خواهد کر حاکم کدام محکمه ابتدائی مرجع رسیدگی مذکور درقسمت اخیر ماده ۱۶ قانون ثبت خواهد بود.
داور – مهر وزارت عدلیه اعظم

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
۹۸۴
تاریخ تصویب :
۱۳۱۱/۰۱/۱۶
تاریخ ابلاغ :
۱۳۱۱/۰۱/۱۸
دستگاه اجرایی :
موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان دادگستری)

http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=20975

49898989854 - نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاکوبسایت وکیل دادگستری علی رمضانزاده 
                                                www.vakilramezanzadeh.com

Untitled 1 - نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاکآدرس:

9999999 - نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاکتلفن:

              ۰۹۱۲۱۲۱۳۳۹۱              

logo email 1 - نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاکپست الکترونیکی:

vakil.ramezanzadeh@gmail.com

Ramezanzadeh_n@yahoo.com

JJJJJ - نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاکتلگرام:

کانال تلگرام ما :                    vakilramezanzadeh@

ارتباط با وکیل در تلگرام :  Vakilaliramezanzadeh@

456846846 - نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاکاینستاگرام:

Instagram:https://www.instagram.com/Ramezanzadeh

جهت دریافت مشاوره ی حقوقی از وکیل دادگستری میتوانید در ساعات اداری از موارد فوق الذکر اقدام نمایید.

علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل دادگستری ,وکیل پایه یک ,وکیل شرکت ,وکیل املاک

وکیل دادگستری ,وکیل دادگستری شیراز,وکیل دادگستری کرج,مشاوره حقوقی,مهریه

مشاور حقوقی,وکیل دادگستری   وکیل دادگستری دادگستری,وکیل دادگستری,وکیل طلاق وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  وکیل دادگستری,وکیل کیست,شغل وکیل  وکیل دادگستری علی رمضانزاده,وکیل شرکت,وکیل تجاری,وکیل چک,وکیل سفته  وکیل دادگستری,وکیل حقوقی,وکیل وکیل خانواده,وکیل دادگستری,وکیل طلاق

 وکیل دادگستری کیفری,وکیل دادگستری دادگستری وكيل دادگستري  وکيل دادگستری دادگستری وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری طلاق   وکیل دادگستری مرد

وکیل , مشاوره حقوقی , وکیل کیفری , وکیل حقوقی , وکیل طلاق , وکیل طلاق  وکیل دادگستری دادگستری,وکیل دادگستری   وکیل پایه یک,وکیل دادگستری

وکيل املاک, وکيل ملکي, وکیل املاک, وکیل ملکی, وکیل ملکی بهترین وکیل املاک دادگستری, بهترین وکیل دعاوی ملکی در دادگستری, بهترین وکیل ملکی اصفهان, بهترین وکیل ملکی در اصفهان, بهترین وکیل ملکی در دادگستری, بهترین وکیل ملکی در کرج, بهترین وکیل ملکی در مشهد, مشاور املاک در وکیل آباد مشهد, وکیل املاک, وکیل املاک اصفهان, وکیل املاک اهواز, وکیل املاک تبریز, وکیل املاک دادگستری, وکیل املاک تورنتو, وکیل املاک در اصفهان, وکیل املاک در تبریز, وکیل املاک در دادگستری, وکیل املاک در مشهد, وکیل املاک شیراز, وکیل املاک کرج, وکیل املاک مشهد, وکیل املاک و مستغلات, وکیل امور ملکی در شیراز, وکیل امور ملکی در کرج, وکیل پرونده های ملکی در دادگستری, وکیل حقوقی املاک دادگستری, وکیل دعاوی ملکی اصفهان, وکیل دعاوی ملکی در دادگستری, وکیل علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری وکیل تخصصی املاک و اراضی مشاوره حقوقی رایگان دعاوی ملکی, وکیل متخصص املاک دادگستری, وکیل متخصص املاک در دادگستری, وکیل مشاور املاک دادگستری, وکیل ملکی, وکیل ملکی اصفهان, وکیل ملکی تبریز, وکیل ملکی دادگستری, وکیل ملکی خوب در اصفهان, وکیل ملکی در اصفهان, وکیل ملکی در اهواز, وکیل ملکی در تبریز, وکیل ملکی در دادگستری, وکیل ملکی در شیراز, وکیل ملکی در کرج, وکیل ملکی در مشهد, وکیل ملکی شیراز, وکیل ملکی غرب دادگستری, وکیل ملکی کرج, وکیل ملکی مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *