نكات مهم در مراجعه به دادسرا و دادگاه

رعايت برخي از نکات توسط مردم در مراجعه به مراجع قضايي موجب مي شود که حداقل سير رسيدگي پرونده هاي آن ها دچار تأخير يا توقف نگردد؛ لذا بنا داريم تا به برخي از موارد در مراجعه به دادسراها يا دادگاه ها اشاره کنيم که عمل به آن ها مي تواند بر سرعت انجام امور مراجعين تأثير مثبت بگذارد.
اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
سعي نماييد از هر اطاقي به عنوان اطلاعات استفاده نکنيد. اين کار ممکن است موجب زحمت کارمندان شود و آنگاه با اين جمله روبرو شويد:
«اينجا اطلاعات نيست» بنابراين به محل اطلاعات رجوع کنيد و اگر چنين جايي وجود نداشت، به دفتر دادسرا يا دادگاه مراجعه کنيد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
با کارمندان پرخاش و تندي نکنيد. آن ها هم از ميان شما و همچون شما شهروند اين جامعه هستند و دست تقدير آن ها را آنجا نشانده است و البته وظيفه دارند که به شما خدمت کنند. در صورت مواجه شدن با خستگي بيش از حد کارمند، کمي تأمل کنيد. سکوت کنيد. به اندازه اي که از مشغله هاي ديگر رهايي يابد و آماده پذيرش شما شود.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
از کارمند فقط در حيطه توانايي هايش انتظار انجام کار داشته باشيد. توقع از کارمند براي انجام کاري خارج از مسووليتش ممکن است موجب توقف سير اداري پرونده شما گردد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
به اعتبار احترام قاضي در مسند قضاوت بدون اجازه وارد اتاق نشويد. صحبت هاي طرف ديگر دعوا را قطع نکنيد و بدون اجازه قاضي صحبت نکنيد. وقتي که اجازه صحبت يافتيد در محضر قاضي و حتي در جاهاي ديگر سعي کنيد به طرف دعوا جسارت نکنيد. تنها ادعا يا دفاع خود را مطرح کنيد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
سعي نماييد درب اتاق قاضي را نيمه باز نگذاريد و از شکاف درب به داخل اتاق نگاه نکنيد. در کنار درب اتاق قاضي ازدحام نکنيد. اين کار موجب مي شود قاضي تمرکزش را از دست بدهد و براي قضاوت بي طرفانه دچار زحمت گردد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
با علامت و اشاره چشم يا سر منشي دادگاه يا دادسرا را به بيرون فرا نخوانيد. اين عمل قاضي را به شدت ناراحت مي کند و حق هم دارد. ما بايد با يکديگر با احترام برخورد کنيم. علامت و اشاره در شأن ارباب رجوع و کارمندان اداري که خدمت گذار مردمند، نمي باشد. راه حل اين است که در بزنيد از قاضي اجازه بگيريد و بفرماييد با منشي او کار داريد. به طور قطع قاضي با احترام به شما اجازه خواهد داد کنار ميز منشي بنشينيد و يا او صحبت کنيد و البته اگر قاضي جلسه اي داشت صبر کنيد و پس از اتمام جلسه از او اجازه بگيريد تا وارد شويد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
هرگز به دنبال شناسايي اقوام و بستگان قاضي نباشيد تا از آن طريق حرف خود را به گوش قاضي برسانيد. چرا که اين کار باعث زحمت شما و بستگان قاضي خواهد شد و آثار سوئي هم دارد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
به رجز خواني هاي طرف ديگر دعوا توجه نکنيد چون براي مرعوب کردن شما است. اظهارات شما و طرف ديگر را قاضي شنيده و طبق قوانين و مقررات و نه جوسازي دو طرف تصميم مي گيرد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
از مراجعه به قاضي يا کارمند در داخل سالن و سؤال در مورد پرونده خودداري کنيد. اين عمل باعث سوء تفاهم خواهد شد. هرگاه قاضي يا کارمند به اتاق خود برگشت، به نحوي که بيان شد، با اجازه وارد اتاق شويد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
بدانيد هر اقدام قاضي مبنا و دليل قانوني دارد و او چنين فرصتي ندارد که آيين قضاوت خود را براي شما بازگو کند. در اين مورد مي توانيد با وکيل يا مشاور حقوقي خود مشورت کنيد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
پاي صحبت کساني منشينيد که براي شما فلسفه بافي کرده يا از رفتار، برخورد و نحوه کار قاضي با شما صحبت کنند. چرا که اين کار باعث مي شود در ذهن شما يک پيش زمينه منفي نسبت به کار قاضي به وجود بيايد و اين اولين گام شکست شماست.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
در نظر داشته باشيد که هر چند قاضي بسيار صبور است اما ممکن است قبل از حضور شما صحنه اي يا برخوردي او را ناراحت و عصباني کرده باشد. اگر با چنين حالتي روبرو شديد مدتي سکوت کنيد يا از او بخواهيد در فرصتي ديگر به نزد او برويد. قاضي هم يک انسان است و ممکن است بعضي از صحنه ها در طول روز او را ناراحت کند.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
مبادا اين گونه فكر کنيد يا نتيجه بگيريد که رجز خواني هاي طرف مقابل از نظر قاضي صحت دارد. اين نتيجه گيري فقط يک خطاي ذهني است و شما را از دفاع هوشمندانه غافل مي کند.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
تلفن همراه خود را در اتاق قاضي يا کارمند دفتر خاموش نگه داريد. اگر فراموش کرديد اين کار را انجام دهيد و همراه شما زنگ زد، بهترين کار آن است که آن را خاموش کنيد. سعي کنيد در حضور قاضي با تلفن همراه خود صحبت نکنيد تا احترام مسند قضاوت حفظ شود.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
تا حد امکان سلام يا پيغام کسي را به قاضي نرسانيد. چنانچه به قاضي وانمود کنيد که با مسوولي ارتباط داريد، به طور قطع در ذهن او بازتاب منفي ايجاد خواهد شد ولو اين که شما آن را احساس نکنيد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
رفتن به آنجا را عيب ندانيد. مراجعه به نزد قاضي يا براي گرفتن حق است يا دفاع از خود يا براي شهادت دادن. هر يک از اين سه مورد نه تنها ناپسند نيست، بلکه امري قابل ستايش نيز مي باشد. در واقع در اين فرآيند، تنها کسي بايد شرمنده باشد که جرمي مرتکب شده باشد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
ممکن است مراجعه شما براي پاسخ گويي به ادعايي باشد که عليه شما مطرح شده است پر واضح است که قاضي بلافاصله بعد از طرح ادعا بر عليه شما، مؤاخذه تان نخواهد کرد، بلکه از طرف مقابل خواهد خواست براي ادعاي خود دليل و مدرک ارائه دهد. سپس آن را با شما مطرح خواهد کرد و پاسخ شما را خواهد شنيد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
چنانچه مراجعه شما براي بيان شهادت و گواهي باشد، قاضي حسب مورد بدون حضور دو طرف اختلاف، اظهارات شما را خواهد شنيد و شما نيز مي توانيد بدون واهمه از حضور آن ها واقعيت را بيان نماييد. همواره اين فرمايش مولاي متقيان علي (ع) را به خاطر داشته باشيد که مي فرمايند: «هميشه حقيقت را بر زبان آوريد حتي اگر به زيان خود شما باشد.»

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
براي رساندن نامه خود به دست قاضي ضرورتي به مراجعه نزد مقام مافوق او وجود ندارد چرا که آن مقام، کار خارق العاده اي انجام نخواهد داد، بلکه از قاضي خواهد خواست طبق مقررات عمل کند.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
به خاطر داشته باشيد اداي سوگند ضوابط و مقررات خاصي ندارد. به عبارت ديگر اگر فردي به جان خود و خويشاوندان خود قسم بخورد، قاضي به او بيشتر توجه نخواهد کرد. بديهي است اگر تحت شرايطي قاضي مورد را شايسته قسم ديد، از فرد مورد نظر خواهد خواست سوگند ياد کند.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
در نظر داشته باشيد که قاضي براي رسيدگي به پرونده، فقط از دستورات قانون تبعيت مي کند بنابراين آنچه را که قانون به او اجازه داده انجام مي دهد. پس طبعاً نمي تواند هر آنچه را که از او درخواست مي شود اجابت کند.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
ممکن است در سالن انتظار به فرد يا افرادي برخورد نماييد که به جاي راهنمايي قانوني، وانمود کنند مي توانند از راه هاي مختلف، مشکل شما را حل کنند. به آن ها اعتماد نکنيد چرا که آنان افرادي هستند که تنها به منافع خود مي انديشند.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
در سالن انتظار با ديگران در دل نکنيد. ممکن است ديگري از اطلاعاتي که از طريق شما به دست مي آورد خداي ناکرده سوء استفاده نمايد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
ممکن است نتيجه رسيدگي به پرونده بين شما و طرف مقابل، به ضرر شما باشد. بحث و جدل در اين مورد بي فايده خواهد بود. ضمن آن كه دو طرف دعوا طبق قانون حق دارند به حکم قاضي اعتراض کنند. در اين مورد مي توانيد با وکيل يا مشاور حقوقي خود مشورت نماييد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
چنانچه به حق خود رسيديد، نيازي به تقدير از قاضي نيست، زيرا احقاق حق وظيفه ي يک قاضي است و همين که حق مظلوم را باز پس گيرد، بهترين هديه براي اوست.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
ممکن است پس از صحبت با قاضي احساس نماييد فرصت بيان تمام حرف هاي خود را پيدا نکرده ايد. در اين صورت، جاي نگراني نيست. مي توانيد مطالب خود را بعداً در نامه اي نوشته، پس از امضاء به قاضي تسليم کنيد. او قطعاً در همان لحظه يا در فرصت مناسبي آن را خواهد خواند و به مطالب مکتوب شما توجه خواهد کرد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
ممکن است قاضي پرونده را به طور تصادفي در همان محل اقامت شما سکونت داشته باشد يا اين که در همان مدرسه يا دانشگاه سابق شما تحصيل مي کرده است. پر واضح است که در اين گونه موارد، خطاب کردن او به اسم کوچک در محل کارش پسنديده نخواهد بود. اين امر در مورد کارمندان دادسرا يا دادگاه نيز صدق مي کند. شايد درخواست مراجعه کننده از وي براي رتق و فتق امور قضايي به دليل سابقه آشنايي قبلي، چندان خوشايند او نباشد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
حتماً شماره پرونده خود را همراه ببريد و اگر براي اولين بار به دادگاه يا دادسرا مي رويد شماره پرونده خود را بگيريد تا در مراجعات بعدي همراهتان باشد. زيرا بدون ارائه شماره، پيدا کردن پرونده مشکل خواهد بود.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
از تصميمات قاضي هر چند به ضرر شما باشد، تفسير منفي نکنيد. از اين طريق مي توانيد به او کمک کنيد تا با آرامش بيشتر و به دور از دغدغه هاي فکري به اعتراضتان رسيدگي نمايد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
شايسته خواهد بود که تقاضا و درخواست خود را تنها در زماني که با قاضي جلسه اي داريد، مطرح نماييد و بالعکس در مواقع ديگر درخواست خود را به صورت کتبي به دفتر قاضي تسليم نماييد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
چنانچه قصد شکايت از ديگري و تقاضاي مجازات او را داريد، بدانيد در زمان طرح شکايت بايد هزينه دادرسي (پول تمبر) بپردازيد و بيش از اين هزينه اي به شما تعلق نمي گيرد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
چنانچه سير رسيدگي به پرونده هاي شما طولاني شد، در نظر داشته باشيد که در بسياري از موارد، رسيدگي هاي طولاني به علت عدم دريافت پاسخِ نامه هايي است که قاضي به مراجع ديگر نوشته است. مثلاً از کارشناس خواسته است در خصوص موضوع نظر دهد، اما کارشناسي و تهيه نظريه، مدتي طول کشيده يا پزشکي قانوني در ضرب و جرح براي اعلام نظريه قطعي زمان ديگري تعيين کرده است. در چنين مواردي، او تا زمان دريافت نظريه نمي تواند رأي بدهد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
به خاطر داشته باشيد شهادت بستگانتان به عنوان شاهد و دليل اثبات ادعا، چندان نمي تواند معتبر باشد، مگر در مواردي که قاضي شنيدن اظهارات آن ها را لازم بداند. بنابراين از به همراه بردن بستگان خود به مراجع قضايي بدون درخواست قاضي، خودداري نماييد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
در نظر داشته باشيد که مقامات قضايي دادسرا عبارتند از:دادستان، معاون دادستان، بازپرس، داديار و مقامات قضايي دادگاه هم عبارتند از:رييس دادگاه، دادرس دادگاه، مستشار يا مشاور دادگاه بنابراين اگر عنوان دقيق مقام قضايي را نمي دانيد او را جناب قاضي خطاب کنيد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
چنانچه خواستيد عليه شخصي شکايت کنيد مي بايست دليل و مدارکي دال بر صحت ادعاي شما وجود داشته باشد در غير اين صورت، قاضي نمي تواند از حق و ادعايي که دليل و مدرک ندارد، حمايت کند.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد،
حضور سر وقت در دادسرا و دادگاه را بسيار مهم بشماريد زيرا اگر مدتي بعد از موعد مقرر مراجعه کنيد، ممکن است زمان رسيدگي به پرونده ديگري رسيده باشد و تبعاً قاضي نخواهد توانست نوبت آن پرونده را به پرونده شما اختصاص دهد.

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد.
بدانيد اين گونه نيست که به محض شکايت شما، تعقيب طرف مقابل شروع شود. بلکه بايد دلايل و مدارکي داشته باشيد که درستي شکايت شما را براي قاضي ثابت کند. چرا که قاضي همه افراد را بي گناه مي داند مگر آن که با دلايل و مدارک خطاي يکي از آن ها ثابت شود.

وک55یلوبسایت وکیل دادگستری |علی رمضانزاده

456846846 - نكات مهم در مراجعه به دادسرا و دادگاه صفحه ی اینستاگرام وکیل رمضانزاده :                  Ramezanzadeh@

JJJJJ - نكات مهم در مراجعه به دادسرا و دادگاه کانال تلگام وکیل رمضانزاده :                       vakilramezanzadeh@

JJJJJ - نكات مهم در مراجعه به دادسرا و دادگاه ارتباط با وکیل وکیل رمضانزاده در تلگرام : Vakilaliramezanzadeh@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *