مجموعه اصطلاحات ثبتی

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

انواع آگهی متداول و کاربردی درحقوق ثبت عبارت است:

آگهی تحدید حدود اختصاصی
املاکی که به واسطه عدم حضور مالک یا جهات دیگرتحدید عمومی نشده یا باصطلاح از تحدیدخارج شده باشند در صورتیکه به استناد تبصره ذیل ماده۱۵ قانون ثبت نتوان آنها راتحدید عمومی نموددر این صورت به در خواست مستدعی ثبت یا قائم مقام قانونی او و هزینه شخصی وی با ذکرعلت می توان نسبت به آن ملک تحدید حدود اختصاصی بعمل آورد آگهی اختصاصی جنبه استثنایی دارد.

آگهی تحدید حدود عمومی
بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی املاکی که به عنوان مجهول المالک از آنها قبول ثبت به عمل آمده انتشار آگهی تحدیدحدودعمومی امکانپذیر می باشد(ماده۶۶ آئین نامه قانون ثبت) ودر تهیه پیش نویس آگهی تحدیدعمومی رعایت نکات زیر ضروری است:
پیش نویس آگهی تحدید حدود عمومی هر بخش به ترتیب شماره املاک تهیه و برای هر یک یا چند پلاک با توجه به موقعیت ومساحت آنهاروز یا روزه ائی برای تحدید حدود تعیین می شود(موضوع مواد۶۱ و۶۲ آئین نامه قانون ثبت) وتاریخ روزتحدید و ساعت مقرر برای شروع عملیات تحدیدی باید ذیل شماره پلاکهای مربوطه قید شود. در ذیل آگهی تذکر داده می شود مجاوری که نسبت به حدود یاحقوق ارتفاقی ملک مورد تحدید حقی برای خود قائل است می تواند ظرف مدت ۳۰ روز ازتاریخ تحدید به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد(ماده۲۰ قانون ثبت)

آگهی فقدان پرونده
چنانچه پرونده ثبتی مفقود گردید در راستای تشکیل پرونده ثبتی المثنی آگهی فقدان پرونده که شامل مشخصات پرونده وملك ومالك می باشد در یكی از روزنامه های محلی یا كثیرالانتشار منتشر می شود
آگهی مذکور مربوط به پرونده های ثبتی املاكی است كهدارای اظهار نامه هستند و تحدید حدود آنها به عمل آمده اعم از اینكه ثبت دفتر املاكشده و دارای سند مالكیت باشند یا نباشند.

آگهی فقدان سند مالکیت
آگهی فقدان سند مالکیت توسط متصدی دفتر املاک با ملاحظه محتویات پرونده وثبت دفتر املاک تهیه می شود در این آگهی بایستی مشخصات کامل مالک شماره پلاک و محل وقوع ملک و نحوه مفقود شدن سند مالکیت و معاملاتی که در سند مالکیت ثبت شده قیدگردد. آگهی در دو نوبت به فاصله ای که کمتر ازده روز نباشد بایستی در روزنامه چاپ شود و در آن قید گرددکه پس از انتشارنوبت دوم ظرف ده روز چنانچه کسی اعتراضی نداشته باشد می تواند به ثبت محل اعلام داردو یاانقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض سند المثنی صادر خواهد شد.

آگهی های نوبتی
براساس ماده ۵۹ آئین نامه قانون ثبت کلیه املاکی که در هر سه ماه به ثبت می رسند بایستی به ترتیب مقرر در آئین نامه در دو نوبت به فاصله ۳۰ روز با ذکر شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع آن دریکی ازروزنامه های محلی یا کثیرالانتشار که از طریق وزارت ارشاد اسلامی تعیین میشوندآگهی گردند تا ۹۰ روز از تاریخ اولین انتشار به ثبت محل کتباً اعلام و رسیددریافت دارند.
در آگهی نوبتی که هر سه ماه یکبار تهیه و منتشر می شود بایدمشخصات و نکات زیر منظور گردد:
شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع املاکی که اظهار نامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند.
املاکی که قبلاً اظهار نامه آنها تنظیم ولی اشتباهاًدر موعدمقرر آگهی نشده اند.
املاکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر و لاکن بواسطه اشتباه مؤثری که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آراء هیئت نظارت یا دستوراداری مستند به اختیارات تفویضی هیئت نظارت موضوع بندهای ۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ۶۵ منجر به تجدیدآگهی شده اند
در مقدمه پیش نویس آگهی نوبتی نام شهرستان مربوطه قید سپس مشخصات وشماره پلاکهای ثبتی املاک هر بخشی که در سه ماهه مربوطه قبل ثبت شده اند بترتیباز کوچک به بزرگ با ذکر مشخصات مالک یا مالکین آن قید آنگاه مشخصات ملک و مالک یامالکین املاک موضوع بند ۲ و بدنبال آن مشخصات ملک و مالک یا مالکین املاک موضوع بند ۳ کهدر اجرای دستور هیئت نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی منجربه تجدیدآگهی شده اند قید می شود.
سپس در پایان آگهی زمان قبول اعتراض نسبت به املاک ردیف ۱و۲ که ۹۰ روز و املاک ردیف ۳ که ۳۰ روز بعد از تاریخ اولین انتشاراست ذکر میگردد و نیز مدلول مواد۱۶ و۱۷و ۲۰ قانون ثبت در پایان آگهی درج و تاریخ انتشار نوبت اول و دوم نیز برابر قانون تعیین و قید می شود.
به موجب ماده ۱۶ قانون ثبت هرکس می توانداعتراضی نسبت به ثبت ملک مورد نظر داشته باشد ظرف ۹۰ روز از تاریخ نشراولین آگهی نوبتی مراتب را کتباً به ثبت محل مر بوطه اعلام و رسید در یافت نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *