حقوق متهم در دادسرا:

رعايت حقوق شهروندي هم از سوي قضات و مراجع انتظامي و هم ساير وابستگان و مرتبطان با پرونده هاي قضايي لازم وضروري است تا هم به کشف واقع و هم به رسيدگي ها و دادرسي عادلانه و بي طرفانه اميدوار باشيم و راه را براي رسيدگي هاي خودسرانه و غير قانوني ببنديم و به جلوگيري از اطاله دارسي جريان دادرسي کمک کنيم.

به نظر مي آيد براي نيل به اهداف، تبيين مفاهيم حقوق شهروندي امري اجتناب ناپذير مي باشد.

-کشف و تعقيب جرم و انجام تحقيقات و بازداشت متهم بايد مطابق مقررات قانون باشد.

– قبل از اثبات بزهکاري و صدور حکم قطعي هيچ کس مجرم تلقي نمي شود و در پناه اصل برائت مبري از ارتکاب جرم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

– با فوت متهم ورثه و بستگان او هيچ مسووليتي در قبال اعمال او ندارد مگر در خصوص ضرر وزيان وارده به ديگران که در اين حالت چنانچه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذيرند(ترکه) مسووليت مالي دارند(مانند ديه صدمات وارده به شاکي)

– براي ارتکاب يک عمل مي توان دو مرتبه شخص را محاکمه کرد.در جرايم قابل گذشت( مثل ترک انفاق ،فحاشي…) با گذشت شاکي ديگر نمي توان متهم را تعقيب کرد.

– بازداشت متهم بيش از ۲۴ ساعت و بدون تفهيم اتهام ممنوع است.

– ضابطان دادگستري حداکثر ۲۴ ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهداري کنند و در اولين فرصت بايد مراتب را به اطلاع مقام قضايي برسانند و اين ۲۴ ساعت هم فقط در جرايم مشهود قابليت اعمال دارد.

– تفتيش منزل، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرايم غير مشهود توسط ضابطان دادگستري ممنوع است و بايد با اجازه مقام قضايي باشد.

– – تحقيق در جرايم منافي عفت توسط ضابطان دادگستري ممنوع است مگر اينکه جرم مشهود باشد.

– اگر متهمان در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد پس از کسب نظر پزشکي قانوني و در صورت ضرورت و مراکز درماني منتقل مي شود

– نمي توان به بهانه کشف جرم يا تفتيش و بازرسي منزل به حقوق اشخاص ساکن در آن لطمه وارد کرد.

– بازرسي در مواردي به عمل مي آيد که دلايل کافي براي کشف جرم يا متهم و آلات داده است جرم در آن محل وجود داشته باشد.

– بازرسي و تفتيش در روز به عمل مي آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد که ضروري باشد.تشخيص اين امر با قاضي است که بايد با دلايل و ذکر آن در پرونده صورت گيرد نه ضابطان دادگستري.

– اوراق و نوشته ها و ساير اشيايي متعلق به متهم فقط آنچه مربوط به جرم است،قابل بررسي است.

– احضار متهم درصورت وجود دلايل کافي ،صرفاً با احضارنامه به عمل مي آيد نه با تلفن يا ساير وسايل.

– اصولاً نمي توان قبل از احضار متهم، او را جلب کرد.

– جلب متهم در روز به عمل مي آيد به استثناي موارد فوري

– متهم بلافاصله پس از جلب يا حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از آن بايد توسط قاضي تفهيم اتهام شود.

– پس از اخذ مشخصات متهم اولين سوال از او تفهيم اتهام ودلايل مربوط به آن است.

– پرسش از متهم بايد مفيد و مربوط به اتهام باشد نه کلي يا تلقيني

رعايت موازين شرعي در تحقيق از متهمان زن ضروري است.

– متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنويسد .

– سکوت و عدم پاسخ به پرسش هاي بازجويان يا مقام قضايي حق متهم است. – داشتن وکيل و دسترسي به وکيل به انتخاب متهم از حقوق اوليه اوست.

– اظهار يا اقرار يک متهم دليل بر توجه اتهام نسبت به ديگري نيست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار،جلب يا تفهيم اتهام نيست.

– قرار تامين صرفاً براي حضور به موقع متهم و در دسترس بودن اوست نه مجازات او

– تحقيق يا شکنجه متهم به هر نحو ممنوع است و اقارير به دست آمده از طريق شکنجه فاقد ارزش شرعي و قضايي است. – بازداشت قانوني متهم صرفا در زندان صورت مي گيرد نه در کلانتري ها يا ساير اماکن.

– اگر تحقيق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفا در زندان و با رعايت تشريفات مربوط و به دستور قاضي صورت مي گيرد نه در اماکن ديگري،قرار دادن متهم در اختيار ضابطان جهت تکميل تحقيقات در کلانتري ها و… فاقد مجوز قانوني است.

– خواستن متهم از کفيل يا وثيقه گذار جز در مواردي که انجام تحقيقات، ضروري است،غير قانوني است .

– کليه تصميمات به ويژه قرارها بايد به متهم ابلاغ و تفهيم شود.

– اگر تصميم مقام قضايي قابل اعتراض است،اين موضوع بايد به متهم تفهيم شود.

– خانواده متهمم بايد از سرنوشت او مطلع شود.

– متهم يا وکيل او حق دارد از گواهان خود يا طرف مقابل پرسش هاي لازم به عمل آورد.

وک55یلوبسایت وکیل دادگستری |علی رمضانزاده

456846846 - حقوق متهم در دادسرا: صفحه ی اینستاگرام وکیل رمضانزاده :                  Ramezanzadeh@

JJJJJ - حقوق متهم در دادسرا: کانال تلگام وکیل رمضانزاده :                       vakilramezanzadeh@

JJJJJ - حقوق متهم در دادسرا: ارتباط با وکیل وکیل رمضانزاده در تلگرام : Vakilaliramezanzadeh@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *