بایدها و نبایدهای طلاق (SWOT)و(QSPM)

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

چکیده
هر جامعه در حال توسعه در روند تحول خود با موانع گوناگوني برخورد مي کند که هر کدام به نوبه خود سبب رکود اين تحول مي شود.
طلاق،ازعوامل گسيختگي و از هم پاشيدگي کانون خانواده مي باشد که عواقب بسياري را براي افراد جامعه داشته و مي تواند منشا بسياري
ازآسيب هاي اجتماعي مانند انحرافات جنسي، خودکشي، فرار از منزل، سرقت، اعتياد، تكدي گري، ولگردي و غيره شود. براي دستيابي به
يمثل حفظ بن ياهداف ان خانواده، توسعه و اشاعه ازدواج و کاهش آمار طلاق ا قيتحق ني در دستور کار قرار گرفت. در ا يابتدا برا قيتحق ني
ارزياب سياز ماتر يرونيو ب يدرون يعوامل راهبرد ي هاي IFEو EFEاستفاده شده است. سپس براي تهيه استراتژي هاي مديريتي جهت
ارتقاء بنيان هاي زندگي، ماتريس SWOTترسيم شده و درنهايت به منظور تحليل و الويت بندي استراتژي ها QSPMاستفاده گرديد.
Abstract: Each developing community deal with various obstacles in their transition process that in turn
each causes recession in this transformation . Divorce is disruptive and disintegrating of the Family that
has many consequences for the society and it may be the source of much social damage such as sexual
misconduct, suicide, runaways, theft, drug abuse, begging, vagrancy, and so on. The study was
conducted for purposes such as protect the family, the development and dissemination of marriage and
reduce divorce. In this study, we used the IFE and EFE matrixes to assess internal and external strategic
factors. The SWOT matrix is then plotted to develop management strategies to improve the
fundamentals of life and finally QSPM was applied for strategies analyzing and Priorities.\
های کلیدی: واژه طلاق، ازدواج، مد ،يراهبرد تيري .QSPM ،SWOT

همقدم
طلاق، يك نوع بيماري است که جهان را در برگرفته و در ايران نيز هر ساله بر ميزان آن افزوده مي شود و خطر از هم پاشيده
شدن، بر بسياري از خانواده ها سايه انداخته است. امروزه توسعه اقتصادي و اجتماعي ميزان طلاق را در جامعه بسيار افزايش داده
است، آمارهاي جهاني مويد اين واقعيت است که ميزان طلاق در بسياري از جوامع افزايش يافته و روندي رو به رشد دارد.. طلاق
يهم مانند هر پد ده يد گر شهير يدارا ياجتماع ها يمختلف ي است که بدون بررسي دق قي دلا لي آن، مقابله با آن غ ممكن است. ري
نگاهي به تاريخچه نظام خانواده نشان مي دهد که همزمان با ازدواج، طلاق نيز وجود داشته و اين امر در تمام قوانين تمدن بشري
وجود داشته و غالبا طلاق دهنده نيز مرد بوده است. نهاد خانواده کوچك تر ينظام اجتماع ني است که ثبات و استحكام آن در
ثبات جامعه موثر يسوئ يامدهاياختلال در آن پ نياست و همچن براي جامعه به همراه دارد (محمدرضا دژکام ،۰۸۳۱ص ). .۳۸
تشكيل خانواده با وجود تنوع مذهب ، فرهنگ ها ، عرف ها ها و آداب اجتماعي يك پديده طبيعي و فطري است، ولي در هيچ
دورهاي مانند عصر ما،خطر انحلال،کانون خانواده را تهديد نكرده است. اسلام جاده ازدواج را صاف کرده و جاده طلاق را پر از
سنگلاخ کرده است و افزا شي طلاق نشان دهنده دوري جامعه از اسلام است. در ب ني مس يحي ان طلاق ممنوع بوده به هم ني دل زن لي
و شوهرها بدون ازدواج با هم زندگ کرده و به راحت ي شوند ياز هم جدا م ي و بعد هم با افراد ديگر اما اسلام کنند يم زدواجا ي
نميگو دي طلاق حرام است بلكه طلاق را آخر داند يدوا م ني . جواني که در جامعة اسلامي رشد کرده و به آداب شرعي در روابط
اي را ا پابند است هنگام احساس نياز به ازدواج، بر اساس معيارهاي ديني و با دقت نظر همسر شايسته نتخاب کرده، نيازهاي
گوناگون عاطفي، جنسي و… خود را تأمين ميکند. به طور طبيعي چنين جواني پس از ازدواج نيز عفت خود را حفظ کرده و اين
امر عشق زياد به همسر و تحكيم پايههاي نظام خانواده را به آورد مي همراه .
آمار طلاق و ازدواج
آمارهاي سازمان ثبت احوال در مورد ميزان ازدواج و طلاق هاي ثبت شده در سال ۸۰حاکي از آن است که طلاق با هزار و ۰۴۱
۳۴۰مورد در سال گذشته رشد ۸٫۰درصدي نسبت به سال و ازدواج با ۳۸۰ ۸۱هزار و ۷۱۶مورد افزايش ۱٫۱درصدي داشته و
از رشد ۱٫۰۰درصد (کمتر از ۱٫۱درصد) برخوردار بوده است. تعداد طلاق ثبت شده شهري نيز برابر با ۰۱۰هزار و ۸۰رويداد و
تعداد طلاق روستايي نيز برابر با ۱۰هزار و ۶۰۱واقعه است. همچنين طي اين مدت بيشترين طلاق ثبت شده مردان در گروه
سني ۱۰-۱۸ساله با ۸۰هزار و ۰۰۶واقعه بوده و بيشترين طلاق ثبت شده زنان نيز در گروه سني ۱۰-۱۸ساله با ۸۳هزار و ۷۴۶
واقعه بوده است. بر مبناي اين آمار در سال گذشته در هر شبانه روز به طور متوسط ۱هزار و ۴۴۸و در هر ساعت ۰۱۱ازدواج به
ثبت رسيده است. همچنين در سال ۸۱در هر شبانه روز ۸۶۴واقعه طلاق و در هر ساعت ۰۷طلاق به ثبت رسيده است. اما
تحليل آمارهاي ازدواج و طلاق در سال گذشته نشان مي دهد که درصد تغييرات طلاق (نرخ رشد طلاق) در سال ۸۱نسبت به
سال ۳۸در مقايسه با درصد تغييرات طلاق در سال ۳۸نسبت به سال ۳۳کاهش يافته و از ۰۸٫۶در سال ۳۸نسبت به سال ۳۳به
۸٫۰درصد در سال ۸۱نسبت به ۳۸رسيده است که به اين ترتيب حاکي از کاهش درصد تغييرات طلاق دارد. اما رشد ازدواج ها
همچنان در حد بسيار پايين و نامتناسب با جمعيت جوان کشور است. رشد طلاق در سال ۳۸نسبت به سال ۳۳حدود ۰۸٫۶
درصد بود که در سال ۸۱نسبت به سال ۳۸اين رقم به ۸٫۰درصد کاهش يافته است. به عبارت ديگر درصد تغييرات طلاق

کاهش يافته است که اميدوار کننده است گر چه هنوز نمي توان روند نگران کننده آن را در مقايسه با رشد ازدواج ها کتمان کرد
، ۰۸راني(مرکز آمار ا .) ۸۱
طلاق و بد حجابی
ميزان پايبندي جامعه به اعتقادات و باورهاي ديني در چگونگي پوشش ظاهري تاثير مي گذارد.. البته اين بدپوششي امروز بر دو
دسته است؛ يكي عامدانه با نيت و مجرمانه و سازماندهي شده و ديگري بر اثر سوء تربيت و عوامل غير ارادي اجتماعي.کسي که
هم نماز مي توان ضد خواند، هم شب احياء دارد و هم روزه مي گيرد وليكن بد پوشش است، اين را نمي دانست، باسلام يا انقلا
اين انسان بر اثر بياطلاعي و يا بدسليقگي به اين روز افتاده است و اين وظيفه دستگاههاي تربيتي نظام است که به فكر اصلاح
باشند. اما حجاب اجتماعي، صرفا حاصل حجاب آحاد جامعه نيست بلكه مولفههاي تاثيرگذار ديگري نيز وجود دارد که در مقام
محاسبه بايد اين شاخصها در نظر گرفته شود.
و اشتغال زنان طلاق
يو پذ يرونياشتغال ب رش زحمتها ين يزيآن چ ي ست که ذاتاً مورد تما لي زن باشد. آنها وقت از لحاظ يوحدت شوند، يزوج م ي
يروان در درونشان به وجود م ديآ ي مثلاً مرد نگاهش به زندگ است اما يخشك و منطق ،ينگاه ابزار ،ي و فينرم، لط يزن وجود
يو با حما ديآ ياست و مرد م يعاطف تش کند يم ليرا تعد نيا لذا زن و مرد به ا ني وس مكمل کار و يودر فضائ شوند يزوج م لهي
ييازهاين مينيب يامروز م يکه در زندگ يزي. آن چکنند يتلاش م است که زنها را وادا کند يبه کار م ر . لذا کارکردن زن در رونيب ، در
ياز زنها وقت يليخ .است يامرعارض كي يخانوادگ يبه زندگ ليرابطه با م وارد روابط اجتماع به اندازه يدرآمدشان حت شوند يم ي
هز نهي ها باشد يو ذهابشان نم ابيو ا يشخص ي .اما اعتبار اجتماع که در جستجو يکاذب ي ي آن هستند، سبب م که به آن شود ي
يد. اثر آورند يمشاغل رو گر نيآن روابط ب زن و مرد در مح طي کار است. معمولاً مردها برا زن هجوم يو روان يتصرف عاطف ي
ديو زن معمولاً با کنند يم از خود مراقبت کند، لذا وقتي زن وارد عرصه اجتماع م شود، ي در صورت حفظ نكردن ا ني حر مي ها
مورد تعرضات ب روني از کانون خانواده قرار م يگ ي رد نيبه هم دي. شا خاطر است که معمولاً آس بي ها طلاق در موارد ي که زن ي
( کند ينمود م شترياشتغال دارد ب جل ۰۸۶ان،يلي ، ۰ص ). ۰۰۱
یو پد طلاق ده یخانه مجرد
يمجرد خانه پدي متعلق به شهرها يا ده ي بزرگ است که به کثرتگرا . اصل خانهشود يمربوط م يو تكثـر فرهنگ يي ها يمجرد ي
را به طور مطلق نم نيرد کرد، بلكه ا شود ي پديده ديرا با خوب شناخت و نقاط مثبت و منفياش سن ازدواج در شي. افزاديرا د
دختران به سبب ” ناخواسته يتجردها ” ياست؛ عن خواهند يدختران م ي ازدواج کنند، اما نم شود ي . محدود کردن شد و اجازه دي
ندادن به فرزندان برا يباعث عص استقلال، ي انها شود يم نيوالد يجوانان به سو ياز سو يي . به مرور زمان يتفاوت ها« نسل »ي
يگاه ؛»يگسست نسل«هم به يو گاه »يتعارض نسل«به شود يم ليتبد هم يشكاف نسل ني پدي خانه ي ده ها جاديرا ا يمجرد ي
کند يم در شهر بزرگي مثل دادگستری ۴۱درصد از زوجها در چهار سال اول زندگيشان به طلاق ميرسند. کل طلاقها در کشور در
سال ۸۰بين ۰۸تا ۱۱درصد و اغلب در سن جواني بوده است. در مجموع تأخير در سن ازدواج، “تعارضهاي نسلي،
استقلالطلبي، مهاجرت تحصيلي، مقاومتنكردن خانوادهها، افزايش طلاق، الگوبرداري از دوستان و هنجارشدن زندگي
مجردي”.گرايش به رفتارهاي پر خطر جنسي،يكي از تبعات خانههاي مجردي است؛ به خصوص اگر خانه مجردي محلي باشد که
طرف احساس کند دور از چشمان د يانحراف يرفتارها يبرخ تواند يم گراني را انجام دهد و با بعضيها ارتباط داشته باشد. به
هم ني دل يدر ز يآمار خودکش لي ستها يمجرد ي بسيار شيگرا گر،يد هاست. مسأله از خانواده شتريب به انواع و اقسام اعت ادهاي
جياست که الان را تر ياعت شان، ني اد به “انواع مواد مخدر، الكل و ا نترنتي ” است. در حدود چهار نوع اختلال شخص يتي زم نهي هاي
گر يز ييبه تنها شيا اد است که اسمش را م گذارند ي ” پارنوا تياختلال شخص “؛ يعن يآدم ي يها و وفادار که اصولاً به آدم و
صداقت آنها سوء ظن دارد( ،ص ۰۸۶۱ملازاده، ..)۸۸
طلاق و دختران فراری
۱۰اي که شود به گونه افزايش طلاق در جامعه موجب رشد جرايم و بزهكاري اجتماعي مي درصد از دختران فراري از ميان
زوجين طلاق گرفته هستند. در طلاق صرفا دو فرد از يكديگر جدا نميشوند؛ طلاق آسيبهاي بسياري را براي زوجين،
يا فرزندانشان و اجتماع به همراه دارد به گونه که موجب افزايش آسيبهاي اجتماعي ميشود. طبق آمارها درصد دختران ۱۰
فراري از خانوادههاي طلاق هستند به طور مثال در ۰۸کشور عضو اتحاديه اروپا طلاق مهمترين عامل خودکشي افراد است. در
ايران نيز طلاق افزايش يافته است و اين موضوع نه تنها به خود افراد بلكه به جامعه نيز آسيب زده و هزينههايي را به نهادهاي
اجتماعي تحميل ميکند. در برخي از کلانشهرها نسبت طلاق به ازدواج ۴به يك است يعني از هر چهار ازدواج يك مورد آن به
طلاق منجر ميشود. آمارها از روند رو به رشد طلاق در جامعه حكايت ميکنند. در سال طلاق در ر ۰۱۷آمار ۶۰وز، سال ۳۱
۰۳۱تعداد طلاق در روز و سال ۱۶۱تعداد ۳۰فقره در روز ثبت شده است که اين موضوع جاي نگراني دارد اما در سطح کلان
کشور طلاق هنوز به يك مسئله اجتماعي تبديل نشده است ولي در شهرهاي توسعه يافته طلاق از يك آسيب اجتماعي گذشته تا
به يك مسئله اجتماعي تبديل شده است (مرکز آمار ا ) .۰۸۸۱راني (، جل ،۷۴ص ،۰۸۶۰زهرا ان،يلي .)
و سبک طلاق های موسیقی غربی
هاي سبك موسيقي مختلف نشأت گرفته از آن چيزي است که در اجتماع ميگذرد و به جنبه هنري اجتماع مربوط ميشود و همين
طور اين موسيقي بر محتويات جامعه نيز تأثير متقابل ميگذارد و حتي ممكن است اين تأثير شديدتر باشد. بعضي از اين
هاي سطح موسيقي ي و مبتذلي که بين جوانان هاي خياباني، رواج يافته است، بسيار غيراخلاقي و نامناسب هستند و ترويج عشق
کلمات بد و موارد مشمئز کننده است که وقتي جواناني در رده سني سال اينها را مي ۰۳تا ۰۸گيرند و شنوند، تحت تأثير قرار مي
شوند پيرو همان مواردي که در آن موسيقي ذکر شده، مي .
ليتحل يمعرف SWOT
ليتحل SWOTبراي اولين بار در سال ۰۸۰۱توسط دو فارغ التحصيل مدرسه بازرگاني هاروارد به نامهاي جورج آلبرت اسميت
و رولند کريستنسن مطرح شد. SWOTگام اول در مراحل برنامه ريزي استراتژيك تعيين رسالت، اهداف و ماموريتهاي مديريت
طلاق است و پس از آن ميتوان از طريق تحليل SWOTکه يكي از ابزارهاي تدوين استراتژي است، جهت مديريت بحران
طلاق استراتژي طراحي کرد که متناسب با نياز آن باشد. با استفاده از اين تحليل اين امكان حاصل ميشود که اولاً به تجزيه تحليل
محيطهاي داخلي و خارجي پرداخته و ثانياً تصميمات استراتژيكي اتخاذ نمود که قوتهاي موجود را با فرصتهاي محيطي متوازن
سازد. ماتريس SWOTيكي از ابزارهاي مهمي است که مديران به وسيله آن مي توانند اطلاعات مربوط به عوامل داخلي و
خارجيرا مقايسه کنند. همچنين مي توان با استفاده از آن و با توجه به ماتريس راهبردهاي اصلي، انواع راهبردهاي ممكن را ارايه

کنند. قلمرو ماتريس SWOTوسيع وگسترده است و در واقع يك، چهارچوب مفهومي براي تحليل هاي سيستمي محسوب مي
شود که امكان بررسي عوامل و مقايسه تنگناها، تهديدها، جنبه ها ي آسيب زننده، فرصتها، تقاضاها و موقعيتهاي محيط بيروني را
همراه با نقاط قوت و ضعف استراتژي به وجود مي آورد ).(Esty, 1110
معرفي ماتريس هاي ارزيابي عوامل داخلي و خارجي)( EFE & IEF
سيماتر ارزياب عوامل داخل ي ييا ، IFEابزاري جهت بررسي عوامل داخلي طلاق مي باشد. در واقع نقاط قوت و ضعف، طلاق را
ارزيابي مي نمايد. با استفاده از ماتريس ارزيابي عوامل خارجييا ، EFEنسبت به تجزيه و تحليل عوامل و نيروهاي خارجي اقدام
گرديد و ابزاري براي پاسخگوييو مواجهه مديرانيك سازمان به فرصت ها و تهديدهاي خارج از سازمان مي باشد(محرم نژاد، ،ص
،۰۸۳۶ص .)۳به عبارتي ديگر پس از شناسايي عوامل داخلي و خارجي، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدهاي طلاق را
مشخص نموده و به هرعامل يك ضريب وزني بين صفر(بي اهميت) تا يك (بسيار مهم) اختصاص داده شد. وضع موجود هر
عامل با امتيازي بين ۰تا ۴تعيين شد، با توجه به کليدييا عادي بودن عوامل داخلييعني قوت ها و ضعف ها به ترتيب امتياز ۴يا ۸
(به قوت ها) و امتياز ۱يا ( ۰به ضعف ها) اختصاص پيدا کرد. تخصيص امتياز بدين صورت محاسبه شد که اگر قوت هاي پيش
روي طلاق يك قوت عالي بود، امتياز ۴و چنانچه يك قوت معمولي بود، امتياز ۸به عامل مورد نظر داده شد، و اگر ضعف پيش
روي سازمان، يك ضعف معمولي بود، امتياز ۱و چنانچه يك ضعف بحراني بود امتياز ۰به عامل مورد نظر داده شد. با توجه به
کليدييا عادي بودن عوامل خارجييعني فرصت ها و تهديدها به ترتيب امتياز ۴يا ( ۸به فرصت ها) و امتياز ۱يا (۰به تهديدها)
اختصاص پيدا کرد. تخصيص امتياز بدين محاسبه شد که اگر فرصت هاي پيش رو، يك فرصت استثنايي بود، امتياز ۴و چنانچه
يك فرصت معمولي بود، امتياز ۸به عامل مورد نظر داده شد، و اگر تهديد پيش روي مديريت طلاق، يك تهديد معمولي بود،
امتياز ۱و چنانچه يك تهديد جدي بود امتياز ۰به عامل مورد نظر داده شد. پس روند امتياز دهي در ماتريس هاي ارزيابي عوامل
داخلي و عوامل خارجي طوري است که هر قدر از فرصت استثنايي به سمت تهديد جدي حرکت شود، ميزان امتياز کم تر شده و
از ۴به ۰مي رسد) اعرابي، .)۰۸۳۶منظور از وضع موجود نحوه مديريت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها مي باشد. اگر
نهاد مربوطه در پي کاستن نقاط ضعف و تهديد باشد، امتياز بالايي در خصوص نقطه ضعف يا تهديد به خود اختصاص مي دهد و
بر عكس اگر نقاط قوت و فرصت ها به خوبي مديريت نشود، امتياز پايين دريافت مي کند. لذا امتياز موزون يا وزن دار هر عامل
را محاسبه کرده که بدين منظور امتياز هر رديف از عوامل داخلي و خارجي سازمان را در وزن نرمال شده ضرب کرده در ستون
امتياز وزن دار درج مي گردد. جمع امتيازهاي وزن دار محاسبه مي شود که حداقل آن ۰و حداکثر آن ۴مي باشد و ميانگين آن
۱٫۰است. اگر نمره نهايي IFEکمتر از ۱٫۰باشد اين بدان معناست که طلاق از نظر عوامل داخلي داراي ضعف است .همچنين
اگر نمره نهايي EFEکمتر از ۱٫۰باشد اين بدان معناست که مديريت طلاق در خصوص استفاده از فرصت ها و مقابله با
تهديدها به خوبي عمل نمي کند(اعرابي، ،۰۸۳۶ص.)۷

معرفي ماتريس راهبردي کمي)(QSPM
يكي از روش ها و تكن كي هاي ارزيابي جهت مشخص نمودن ماتر ياستراتژ ينسب تيجذاب سي ها که در مرحله تصمصم ي
يريگ مورد استفاده قرار م يگ ي رد، كياستراتژ يزيبرنامه ر سيماتر کمي QSPMمي باشد. در اين روش که در بسياري از
پژوهش هاي مربوط به مديريت و برنامه ريزي استراتژيكمورد استفاده قرار مي گيرد مشخص ميگردد که کداميك از گزينه هاي
استراتژيك انتخاب شده امكان پذير مي باشد و در واقع اين استراتژيك ها را اولويت بندي ميكند(سيد صفويان و همكاران،
.)۰۸۸۰ماتريس راهبردي کمي روشي تحليلي است که با آن جذابيت نسبي راهبردها مشخص مي شود. با اين روش مي توان به
صورت عيني راهبردهاي گوناگوني که در زمره بهترين راهبردها هستند، مشخص کرد. براي تهيه ماتريس برنامه ريزي راهبردي
کمي از نتيجه ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي و نتيجه ماتريس SWOTاستفاده مي شود.
به هنگام کاربرد ماتر يزيبرنامه ر سي کم يراهبرد ي با دي از قضاوت شهودي خوب استفاده کرد. در ا ني روش ابتدا فرصت ها و
،يخارج يعمده يدهايتهد نقاط قوت و ضعف داخلي در ستون سمت راست ماتر يزيبرنامه ر سي کمي نوشته شده، سپس به
تيکه در موفق يو خارج يعوامل داخل نياز ا كيهر سازمان نقش عمده ا ايدارند، وزن ي ضر نيشود. ا يداده م بي ضر ها بي
درست همانند ضر بي ها سيماتر ي ارزياب ،يراهبرد يزيبرنامه ر سيماتر يبالا فيهستند. در رد يو خارج يعوامل داخل ي
يراهبردها تعيي سيشده از ماتر ن SWOTنوشته مي شود. در مرحله بعد نمره هاي جذابيت تعيين مي شود. براي تعيين نمره
جذابيت بايد عوامل داخلي و خارجي را که در موفقيت سازمان نقش عمده اي دارند، بررسي کرد. (.اعرابي و همكاران ، ،۰۸۳۶ص

يراهبرد سيدرماتر کمي با يعامل بس ۰۱دست کم دي ار يمهم داخل و يعامل بس ۰۱ار گذار هستند ريکه در طرح تأث يمهم خارج
در نظر گرفت. نمره جذاب يراهبرد سيدر ماتر تي کم است ريبه قرار ز ي :
:۰جذاب نمي باشد، :۱تا حدودي جذاب مي باشد، :۸در حد قابل قبول جذاب است، :۴جذابيت بالايي دارد(عابدين زاده و
همكاران، ،۰۸۸۱ص .)۸
در . جمع شود يضرب م تيجذاب يدر نمره ها بيصورت که ضر نيشود، به ا يمحاسبه م تيجذاب يجمع نمره ها يمرحله بعد
تيجذاب ينمره ها نشان دهنده جذاب كيهر ينسب تي از راهبردها است که تنها با توجه به اثر عوامل داخل مربوطه يو خارج ي
ديآ يبدست م . هر قدر جمع نمره ها يجذاب ي تب شتري باشد، راهبرد مورد بحث دارا يشتريب تيجذاب ي خواهد بود. در نها تي
مجموع نمره ها سيماتر ياز ستون ها كيهر تيجذاب ي کم نيشود. با ا يمحاسبه م ي روش به صورت همزمان راهبردهاي
مختلف مورد بررسي قرار گرفته و الو شوند. نمره ها يم يبند تي ي بالا نشان دهنده جذاب راهبردها است شتريب تي ي(کرباس و
.)۰۸۳۷،۸همكاران،
جینتا
سيماتر كيشماره جدول تحليل عوامل استراتژيك ( )SWOTمديريت طلاق را نشان مي دهد.
جدول :۱ماتریس تحلیل عوامل استراتژیک ()SWOT
نقاط قوت ()S
-۰استحكام خانواده
-۱ساختار فرهنگ ايراني
نقاط ضعف ()W
-۰فرهنگ سنتي غلط
-۱تهاجم فرهنگي و سبكهاي موسيقي غربي

ماتريس نقاط قوت، ضعف،فرصتها و تهديدهاي -۸اقتصاد و اشتغال
-۴مهريه
-۰حجاب
-۷وجود متخصصين و کارشناسان در سطح
جامعه
-۶تفاهم زوجين و مطالعه در ابتداي ازدواج
-۳فرهنگ ازدواج
-۸مشكلات اقتصادي و عدم تامين مالي
-۴ناتواني درمهارتهاي زندگي
-۰اختلاف طبقاتي
-۷تفاوت سطح تحصيلات
-۶خيانت و ارتباطات نامشروع
-۳اعتياد به “انواع مواد مخدر، الكل و اينترنت”
فرصتها ()O
-۰وجود قوانين و مقررات کارامد
-۱تبليغات رسانه اي در جهت افزايش ازدواج آگاهانه، به
هنگام و آسان
-۸ايجاد فرصت هاي شغلي براي جوانان
-۴استفاده از مشاورهاي خانواده و ازدواج
-۰توجه به عواقب طلاق
-۷آشنايي با مسائل جنسي
-۶داشتن گذشت و اعتماد و جو عاطفي در خانوده
-۳داشتن فرزند
راهبردهاي SO
-۰تبليغات در راستاي ارتقاي فرهنگ ازدواج و
کاهش طلاق ()St1
-۱تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري و
کارآفريني جهت اشتغال جوانان()St۷
-۸تشويق زوج هاي جوان به داشتن فرزندان
بيشتر()St3
راهبردهاي WO
-۰مقابله با تهاجمات فرهنگي غرب با استفاده از رسانه هاي
داخلي()St4
-۱استفاده از ابزارهاي قانوني به منظور اجراي بهتر فرآيند
طلاق
-۸آموزش و بكارگيري فنون حل تعارض
-۴آموزش عمومي مسائل جنسي قبل از ازدواج()St۶
تهديدها ()T
-۰ايجاد ناامني اجتماعي در فرد و اختلالات شخصيتي
-۱جراحي هاي زيبايي افراطي
-۸به تعويق افتادن سن ازدواج
-۴رفتارهاي پر خطر جنسي
-۰تقليد از فيلمهاي فاسد و ماهوارهها
-۷مهريه هاي سنگين
-۶خشونت، درگيري و مشاجره هميشگي بين زوجين
-۳زندگي پرزرق و برق و تجملي
راهبردهاي ST
-۰تدوين منشور تربيتي نسل جوان درباره
فرهنگ ازدواج ()St8
-۱شناسايي مستمرروحيات وتوقعات همسر
ورسيدن به توافق در مورد مسائل اخلاقي
-۸دقت در معيارهاي انتخاب همسر مناسب
راهبردهاي WT
-۰حل گسست فرهنگي مابين زوجين و فراهم آوردن
مفاهمه بين نسلي از طريق آموزش مهارتهاي زندگي()St0
-۱توجه به آسيب هاي شخصيتي فرزندان طلاق ()St0
-۸آموزش محاسن ازدواج زودهنگام به جوانان و خانواده ها
-۴استفاده از فناوري هاي مناسب، جهت مقابله با شبكه هاي
فساد ماهواره اي
جدول :۲ماتریس ارزیابی عوامل داخلی()IFE
داخلی استراتژیک عوامل وزن نرمال شده امتیاز وضع موجود امتیاز وزن دار
قوت نقاط
-۰استحكام خانواده ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰
-۱ساختار فرهنگ ايراني ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰
-۸اقتصاد و اشتغال ۱٫۸۷ ۴ ۱٫۱۸
۱٫۱۴ ۸ ۱٫۱۳ – مهريه۴
۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰ – حجاب۰
-۷وجود متخصصين و کارشناسان در سطح جامعه ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰

-۶تفاهم زوجين و مطالعه در ابتداي ازدواج ۱٫۴ ۴ ۱٫۰
-۳فرهنگ ازدواج ۱٫۱۸ ۰ ۱٫۱۸
ضعف نقاط
-۰فرهنگ سنتي غلط ۱٫۱۰ ۸ ۱٫۱۶
-۱تهاجم فرهنگي و سبكهاي موسيقي غربي ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰
-۸مشكلات اقتصادي و عدم تامين مالي ۱٫۸۱ ۴ ۱٫۱۳
-۴ناتواني درمهارتهاي زندگي ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰
-۰اختلاف طبقاتي ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰
-۷تفاوت سطح تحصيلات ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰
-۶خيانت و ارتباطات نامشروع ۱٫۸۱ ۴ ۱٫۱۳
-۳اعتياد به “انواع مواد مخدر، الكل و اينترنت” ۱٫۱۰ ۸ ۱٫۱۶
جمع کل ۱٫۳۸ – ۰
جدول :۳ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFE
خارجی استرتژیک عوامل وزن نرمال شده امتیاز وضع موجود امتیاز وزن دار
ها فرصت
-۰وجود قوانين و مقررات کارآمد ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰
-۱تبليغات رسانه اي در جهت افزايش ازدواج آگاهانه،به هنگام و آسان ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰
-۸ايجاد فرصت هاي شغلي براي جوانان ۱٫۱۰ ۸ ۱٫۱۶
-۴استفاده از مشاورهاي خانواده و ازدواج ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰
-۰توجه به عواقب طلاق ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰
-۷آشنايي با مسائل جنسي ۱٫۱۴ ۸ ۱٫۱۳
-۶داشتن گذشت و اعتماد و جو عاطفي در خانوده ۱٫۱۴ ۸ ۱٫۱۳
-۳داشتن فرزند ۱٫۱۰ ۸ ۱٫۱۶
تهديدها
-۰ايجاد ناامني اجتماعي در فرد و اختلالات شخصيتي ۱٫۰۳ ۸ ۱٫۱۷
-۱جراحي هاي زيبايي افراطي ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰
-۸به تعويق افتادن سن ازدواج ۱٫۱۶ ۸ ۱٫۱۸
-۴رفتارهاي پر خطر جنسي ۱٫۱۴ ۰ ۱٫۱۴
-۰تقليد از فيلمهاي فاسد و ماهوارهها ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰
-۷مهريه هاي سنگين ۱٫۱۴ ۸ ۱٫۱۳
-۶خشونت، درگيري و مشاجره هميشگي بين زوجين ۱٫۱۶ ۸ ۱٫۱۸
-۳زندگي پرزرق و برق و تجملي ۱٫۱۴ ۰ ۱٫۱۴
کل جمع ۱٫۰۴ ۰
یاستراتژ های تعیی یو خارج یعوامل داخل یبررس قیشده از طر ن مد تیری بحران طلاق، دسته بندی شده و به صورت ارائه شده اند یاستراتژ ۸
کیاستراتژ یزیبرنامه ر سیتا در ماتر کم یجذاب یجهت بررس ی ت، ها عبارتند از یاستراتژ نیشوند. ا یبند تیالو :
.(St1) 1حل گسست فرهنگی مابین زوجین و فراهم آوردن مفاهمه بین نسلی از طریق آموزش مهارتهای زندگی

.(St2) 2تبلیغات در راستای ارتقای فرهنگ ازدواج و کاهش طلاق
.(St3) 3تدوین منشور تربیتی نسل جوان درباره فرهنگ ازدواج و طلاق
.(St4) 4مقابله با تهاجمات فرهنگی غرب با استفاده از رسانه های داخلی
.(St5) 5توجه به آسیب های شخصیتی فرزندان طلاق
.(St6) 6تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و کارآفرینی جهت اشتغال جوانان
.(St7) 7آموزش عمومی مسائل جنسی قبل از ازدواج
.(St8) 8تشویق زوج های جوان به داشتن فرزندان بیشتر
سیحاصل از ماتر جینتا لیسپس با تحل های ارزیاب یاستراتژ جادیو با ا یرونیو ب یعوامل درون ی ها از کیهر ازاتیبرآورد امت یمطروحه، برا ی
یاستراتژ ها سیآنها از ماتر یبند تیو الو QSPMاستفاده شده است.
جدول :۴ماتریس برنامه ریزی کمّی راهبردی ( ) QSPMمدیریت بحران طلاق
جدول :۵ماتریس برنامه ریزی کمّی راهبردی ( ) QSPMمدیریت بحران طلاق (ادامه)
St8 St7 St6 St5 St4 St3 St2 St1 Wi عوامل خارجی
WiS S WiS S WiS S WiS S WiS S WiS S WiS S WiS S
فرصت ها
۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۱۰ ۰ ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰ . وجود قوانين و مقررات کارآمد۰
.۱تبليغات رسانه اي در جهت افزايش ازدواج
آگاهانه، به هنگام و آسان
۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۱۰
۱٫۱۰ ۸ ۱٫۰۴ ۱ ۱٫۱۳ ۴ ۱٫۱۶ ۰ ۱٫۰۴ ۱ ۱٫۱۶ ۰ ۱٫۱۰ ۸ ۱٫۰۴ ۱ ۱٫۱۶ . ايجاد فرصت هاي شغلي براي جوانان۸
۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۱۰ ۰ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۱۰ . استفاده از مشاورهاي خانواده و ازدواج۴
۱٫۱۰ ۰ ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰ ۰ ۱٫۱ ۴ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰ ۰ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۱۰ . توجه به عواقب طلاق۰
۱٫۱۴ ۸ ۱٫۸۱ ۴ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۱۳ ۰ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۱۳ . آشنايي با مسائل جنسي۷
.۶داشتن گذشت و اعتماد و جو عاطفي در
خانوده
۱٫۱۳ ۰ ۱٫۱۳ ۰ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۸۱ ۴ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۱۰ ۸ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۱۳
۱٫۱۳ ۴ ۱٫۱۰ ۸ ۱٫۱۰ ۸ ۱٫۱۳ ۴ ۱٫۱۰ ۸ ۱٫۱۰ ۸ ۱٫۱۰ ۸ ۱٫۰۴ ۱ ۱٫۱۶ . داشتن فرزند۳
تهدیدها
.۰ايجاد ناامني اجتماعي در فرد و اختلالات
شخصيتي
۱٫۰۱ ۱ ۱٫۰۳ ۸ ۱٫۱۷ ۰ ۱٫۰۱ ۱ ۱٫۰۳ ۸ ۱٫۰۳ ۸ ۱٫۰۱ ۱ ۱٫۰۳ ۸ ۱٫۱۷
۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰ ۰ ۱٫۱۰ ۰ ۱٫۱۰ ۰ ۱٫۱۰ ۰ ۱٫۱۰ ۰ ۱٫۱۰ ۰ ۱٫۱۰ ۰ ۱٫۱۰ . جراحي هاي زيبايي افراطي۱
۱٫۱۶ ۸ ۱٫۰۳ ۱ ۱٫۱۶ ۸ ۱٫۰۳ ۱ ۱٫۰۳ ۱ ۱٫۰۳ ۱ ۱٫۱۶ ۸ ۱٫۰۳ ۱ ۱٫۱۸ . به تعويق افتادن سن ازدواج۸
۱٫۱۳ ۱ ۱٫۰۱ ۸ ۱٫۱۴ ۰ ۱٫۱۳ ۱ ۱٫۰۱ ۸ ۱٫۱۳ ۱ ۱٫۱۳ ۱ ۱٫۱۳ ۱ ۱٫۱۴ . رفتارهاي پر خطر جنسي۴
۱٫۰ ۱ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۱ ۴ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰ . تقليد از فيلمهاي فاسد و ماهوارهها۰
۱٫۰۷ ۱ ۱٫۱۳ ۰ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۱۳ ۰ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۱۴ ۸ ۱٫۱۴ ۸ ۱٫۱۴ ۸ ۱٫۱۳ . مهريه هاي سنگين۷
.۶خشونت، درگيري و مشاجره هميشگي بين
زوجين
۱٫۱۶ ۸ ۱٫۰۳ ۱ ۱٫۱۶ ۸ ۱٫۱۶ ۸ ۱٫۱۶ ۸ ۱٫۰۳ ۱ ۱٫۰۳ ۱ ۱٫۰۳ ۱ ۱٫۱۸
۱٫۰۷ ۴ ۱٫۱۳ ۱ ۱٫۱۳ ۱ ۱٫۱۳ ۱ ۱٫۰۷ ۴ ۱٫۱۳ ۱ ۱٫۰۱ ۸ ۱٫۱۳ ۱ ۱٫۱۴ . زندگي پرزرق و برق و تجملي۳
۱٫۰۸ – ۱٫۱۶ – ۱٫۰۸ – ۱٫۸۰ – ۱٫۴۴ – ۱٫۰۸ – ۱٫۱ – ۱٫۰۴ – ۰ جمع کل

جدول :۶اولویت بندی راهبرد ها با استفاده از ماتریس QSPM
ردیف استراتژی ارزیابی عوامل
داخلی
ارزیابی عوامل
خارجی
مجموع
نمرات
۱حل گسست فرهنگي مابين زوجين و فراهم آوردن مفاهمه بين نسلي از طريق آموزش مهارتهاي
زندگي
۴٫۷۴ ۱٫۰۴ ۱٫۰
۲تبليغات در راستاي ارتقاي فرهنگ ازدواج و کاهش طلاق ۴٫۷۰ ۱٫۱ ۱٫۴۰
۳تدوين منشور تربيتي نسل جوان درباره فرهنگ ازدواج و طلاق ۴٫۰۸ ۱٫۰۸ ۱٫۴
۴مقابله با تهاجمات فرهنگي غرب با استفاده از رسانه هاي داخلي ۴٫۳۰ ۱٫۴۴ ۱٫۸۶
۵توجه به آسيب هاي شخصيتي فرزندان طلاق ۴٫۸۰ ۱٫۸۰ ۱
۶تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري و کارآفريني جهت اشتغال جوانان ۴٫۴۳ ۱٫۰۸ ۱٫۱۸
۷آموزش عمومي مسائل جنسي قبل از ازدواج ۴٫۸۳ ۱٫۱۶ ۱٫۰۰
۸تشويق زوج هاي جوان به داشتن فرزندان بيشتر ۴٫۸۸ ۱٫۰۸ ۱٫۴
St8 St7 St6 St5 St4 St3 St2 St1 Wi عوامل داخلی
WiS S WiS S WiS S WiS S WiS S WiS S WiS S WiS S
نقاط قوت
۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰ ۰ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۱ ۴ ۱٫۱۰ . استحكام خانواده۰
۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۱ ۴ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۱۰ . ساختار فرهنگ ايراني۱
۱٫۸۷ ۴ ۱٫۱۸ ۰ ۱٫۸۷ ۴ ۱٫۱۸ ۰ ۱٫۰۳ ۱ ۱٫۰۳ ۱ ۱٫۱۶ ۸ ۱٫۰۳ ۱ ۱٫۱۸ . اقتصاد و اشتغال۸
۱٫۰۷ ۱ ۱٫۱۳ ۰ ۱٫۱۳ ۰ ۱٫۱۳ ۰ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۱۴ ۸ ۱٫۱۴ ۸ ۱٫۱۳ . مهريه۴
۱٫۱۰ ۰ ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰ ۰ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰ . حجاب۰
.۷وجود متخصصين و کارشناسان در سطح
جامعه
۱٫۰ ۱ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۱۰
.۶تفاهم زوجين و مطالعه در ابتداي ازدواج ۱٫۸ ۸ ۱٫۸ ۸ ۱٫۱ ۱ ۱٫۱ ۱ ۱٫۰ ۰ ۱٫۱ ۱ ۱٫۸ ۸ ۱٫۱ ۱ ۱٫۰
۱٫۱۸ ۰ ۱٫۱۷ ۱ ۱٫۱۸ ۸ ۱٫۱۷ ۱ ۱٫۱۷ ۱ ۱٫۱۷ ۱ ۱٫۱۷ ۱ ۱٫۱۸ ۰ ۱٫۱۸ . فرهنگ ازدواج۳
نقاط ضعف
۱٫۱۰ ۸ ۱٫۰۴ ۱ ۱٫۱۶ ۰ ۱٫۰۴ ۱ ۱٫۱۰ ۸ ۱٫۰۴ ۱ ۱٫۰۴ ۱ ۱٫۱۰ ۸ ۱٫۱۶ . فرهنگ سنتي غلط۰
۱٫۰ ۱ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰ . تهاجم فرهنگي و سبكهاي موسيقي غربي۱
۱٫۱۴ ۸ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۸۱ ۴ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۱۴ ۸ ۱٫۱۴ ۸ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۱۳ . مشكلات اقتصادي و عدم تامين مالي۸
۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰ ۰ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۱۰ . ناتواني درمهارتهاي زندگي۴
۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۱۰ . اختلاف طبقاتي۰
۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰۰ ۸ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۰ ۱ ۱٫۱۰ . تفاوت سطح تحصيلات۷
۱٫۱۳ ۰ ۱٫۱۴ ۸ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۱۴ ۸ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۰۷ ۱ ۱٫۱۴ ۸ ۱٫۱۳ . خيانت و ارتباطات نامشروع۶
۱٫۱۶ ۰ ۱٫۰۴ ۱ ۱٫۱۰ ۸ ۱٫۱۰ ۸ ۱٫۱۰ ۸ ۱٫۱۰ ۸ ۱٫۰۴ ۱ ۱٫۰۴ ۱ ۱٫۱۶ “. اعتياد به “انواع مواد مخدر، الكل و اينترنت۳
۱٫۴ – ۱٫۰۰ – ۱٫۱۸ – ۱ – ۱٫۸۶ – ۱٫۴ – ۱٫۴۰ – ۱٫۰ – ۰ جمع کل

بحث
در كي خانواده دو نقش متفاوت مطرح است که باعث حفظ وحدت مي شود، اول نقش ابزاري که توسط مرد اعمال م گردد ي
يعن قيمرد ازطر ي شغل، درآمد و حفظ امن يم ياجتماع گاهيبه خانواده پا تي دهد. دوم نقش ب انگرکهي توسط زن اعمال م شود که ي
يعاطف جادروابطيباعث ا مي گردد. اگربنابه دلا نيا يلي نقش بدون توافق طرف ني بهم بخورد باعث گسست درخانواده م گردد. از ي
آن جا که خانواده اولين پايه گذار شخصيت و ارزش ها و معيارها است نقش مهمي در تعيين سبك و خط مشي زندگي آينده فرد
بازي مي کند، به همين دليل هر گونه اختلافي در خانواده به وجود آيد تاثير مخربي نيز در اجتماع مي گذارد. حقيقت اين است
که در مبحث طلاق بحث از يك عامل نيست، در واقع مجموعه اي از عوامل هستند که باعث پيدايش اين آسيب مي شوند. يكي
از اين عوامل که اين روزها بيشتر ديده مي شود و از اهميت زيادي هم برخوردار است، گسست فرهنگي به وجود آمده در بين
نسل هاست. اين مسئله چيزي است که معمولاً ما از آن غافل مي مانيم. در گذشته ارزش ها و باورهايي در فرهنگ ما وجود داشته
است که امروزه خيلي کمرنگ شده است؛ ارزشهايي که در بيشتر موارد باعث حفظ نظام خانواده مي شدند. البته منظور از باورها،
خرده باورهايي مثل «با لباس سفيد رفتي و بايد با لباس سفيد هم برگردي» نيست؛ هر چند که تاثير آنها جاي بحث دارد. اما باورها
و ارزشهاي کلي تري مد نظر است. مثل اين اصل که وقتي يك فردي به آن مرحله از رشد و بلوغ مي رسد که ازدواج مي کند، در
واقع بايد تعهد ناشي از آن را هم تقبل کند.
طلاق عبارت است از جريان فسخ قرارداد بين دو زوج که از جمله مهمتر علل آن ني : خيانت و ارتباطات نامشروع، تهاجم
فرهنگي، تقليد از فيلمهاي فاسد و ماهوارهها، جراحي هاي زيبايي افراطي، مسائل جنسي(.آقامحمديان و همكاران،،۰۸۳۱ص ) ۶۴
هرکس درمسائل جنسي مطابق اوضاع طبقه وخانواده خود داراي سليقه وعادت معيني است که اگر برآورده نشود باعث
ناخرسندي مي گردد. امروزه ناآگاهي زوجين از مسائل جنسييكي از علل جدايي زن و شوهر است (آقامحمديانو همكاران، ،۰۸۳۱
ص .)۰۱۶تفاوت سطح تحصيلات، همچنين فقر و توقعات زياد مالي، زندگي پرزرق و برق و تجملي، عدم گذشت، عدم تفاهم
زوجين، اختلاف طبقاتي، ازدواج تحميلي يا ازدواج احساسي، مهريه هاي سنگين، اعتياد، پرخاشگري زوجين، مهريه هاي سنگين،
تفاوت زياد سني و تحصيلي، اختلاف شديد سليقه ها ، تفاوت در ميزان هوش، ناهمساني، آرزوهاي بلند و زياده خواهي زوجين
از ديگر عوامل طلاق مي باشد. طلاق بلاي بزرگي است و مشكلات زيادي در جامعه ايجاد ميکند که اگر از اين موارد پرهيز
شود، طلاق به حداقل ميرسد.
یو نت یجمع بند جه یریگ
نيدتريبنابر جد متاسفانه آمارها، طلاق از ازدواج در کشور ما پ ميبجنب رياست که اگر د يزنگ هشدار نيگرفته است. ا يشي و
ين يچاره ا ند يشي م، كيتار يا ندهيآ و مبهم در انتظار جامعه ماست.. اگر به پ يرغبت يو ب طلاقخطرناک يامدهاي جوانان به ازدواج
يب ند يشي م، يپ به اوضاع خطرناک و نامناسب فعل ميخواه ي برد. شكي نيست که خانواده مهم ترين و تاثيرگذارترين نهاد اجتماعي
در پرورش و تربيت انسان است. در گذر زمان بسياري از ارزش ها و هنجارها تغيير کرده اما گستردگي تحولات باعث نشده است
که خانواده که در راس هرم نظام اجتماعي قرار دارد، جايگاه خود را از دست بدهد .
وادهخان منتقل کننده اصول اخلاقي و مهارت هاي اجتماعي از نسلي به نسل ديگر است و قديمي ترين، اساسي ترين و در عين
حال بادوام ترين نهاد اجتماعي است که داراي جايگاه ارزشمندي در تربيت نسل است. طبيعي است که براي صيانت از اين نهاد

بايد به آسيب شناسي آن پرداخت و جامعه را نسبت به آن حساس کرد. به همين دليل افزايش آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج
دلسوزان جامعه را به فكر واداشته تا برنامه اي براي استحكام بنيان خانواده تهيه کنند؛اگر اين برنامه، علمي و بر پايه مستندات باشد
و از پشتوانه حمايتي دستگاه هاي مختلف برخوردار باشد و اطلاع رساني آن نيز به موقع صورت گيرد مي توان به موفقيت آن
اميدوار بود.
مراجع
(۰۸۸۸فورديآدامز، ک. ۰زناشو ي)؛ روانشناس يي. ترجمه: محمدرضا دژکام ( .)۰۸۳۱دادگستری: انتشارات امروز.
ان،يآقامحمد. ۱حاجر. رضازاده، ترانه. عوض ،ي محمد و حامد پشت باني . ي. بررس ۰۸۳۱رضا زناشو يتمندي يي و رابطه آن با طلاق. اول شيهما ني
خانواده و مشكلات جنس دادگستری. ،ي
ديس ،ياعراب. ۸محمد. آقازاده، هاشم و هوشنگ نظام (۰۸۳۶ينيوند چگ ي )؛ دستنامه برنامه ر كياستراتژ يزي . دادگستری،دفترپژوهش ها .يفرهنگ ي
. ۴جل ۰۸۶۰زهرا ( ان،يلي ). عوامل اجتماعي موثر بر درخواست طلاق د ير شهر دادگستری. پا ان ينامه کارشناس ارشد جامعه شناس دانشگاه علامه ،ي
طباطبايي.
يخان زاده، ن. ۰ما ديس ان،يصفو دي. س تق فتا ميو ابراه ي يي «)؛ (۰۸۸۰ارزيابي سياستها و مديريت نخبگان ا ليتحل يكردهايبا استفاده از رو راني
( كيعوامل استراتژ )SWOTو چك ليست اثرات و پيامدها»، نخستين هم انديشي ملي در امور نخبگان کشور، دادگستری، سالن اجلاس سران.
ديس ان،يصفو ديس. ۷تق ي. خانزاده، ني ما فتا ميو ابراه يي يعملكرد بن يبررس«)؛ (۰۸۸۰اد ملي نخبگان با استفاده از روش هاي SWOTو
،»AHPنخستين هم انديشي ملي در امور نخبگان کشور، دادگستری، سالن اجلاس سران.
يعوامل راهبرد يبررس«)؛ (۰۸۸۱يعابد يو طوب ماهيزاده، فر ني. عابدلوفريزاده، ن نيعابد. ۶مد تيري پسماند شهر رشت با استفاده از روش
SWOTو تشكيل ماتريس ،» QSPMمجله محيط شناسي، سال سي و هفتم، شماره ،۰۶بهار ،۸۱صفحه ۰۱۴٫ -۸۸
عبدالرضا. منور ،يکرباس. ۳مسعود. مو گو ،ي يي ياستراتژ تيري)؛ مد۰۸۳۷رکسانا ( ، ك، موسسه انتشاراتي کاوش قلم، ص. .۰۰۸
رانيمرکز آمار ا. .۰۸۸۱ . ۸آمار و اطلاعات،.www.sci.org.ir
۰۱ملازاده، جواد (. يو ي). بررس ۰۸۶۱ژگي ها يتيشخص ي در رابطه با عوامل تنيدگي زا زناشو ي يي يدر زوج ها در حال طلاق و سازگار. پايان
ينامه کارشناس ارشد روان شناس مدرس. تي: دانشگاه تربيعموم ي
۰۰٫Nilsson, M., Research and advice on strategic environmental assessment, Stockholm Environment
Institute Publications,1114.
۰۱٫Esty , D. , M. E. Porter, Ranking national environmental regulation and performance: a leading
indicator of future competitiveness Oxford University Press, 1110.

یک دیدگاه در “بایدها و نبایدهای طلاق (SWOT)و(QSPM)

 • اسفند ۹, ۱۳۹۷ در۹:۳۸ ب.ظ
  Permalink

  Hello there,

  My name is George and I’d like to know if you would have some interest to have your website here at vakilramezanzadeh.ir promoted as a resource on our blog georgemartjr.com ?

  We are updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well
  .
  If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know.

  Thanks,
  George

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *