ارث و موجبات آن در قانون مدنی

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

ارث چیست؟

ارث در لغت به مالی که از شخص متوفی (درگذشتهباقی مانده و در اصطلاح به انتقال دارایی شخص 

متوفی به بازماندگان  ارث گفته می شود. که انتقال اموال و دارایی‌های شخص متوفی به بازماندگان، بدون 
اراده متوفی و بازماندگان او صورت می‌گیرد 

   اصطلاحات مرتبط در خصوص ارث :

برای درک بیشتر مفهوم ارث، به تعریف مفاهیمی ذیل می پردازیم: 
متوفیکسی که فوت کرده است. 
 نسبارتباط و اتصال فردی به دیگری به واسطه ولادت شرعی. 
وارثشخصی است که از متوفی ارث می‌برد. 
ترکهمالی است که از متوفی باقی مانده است. 
خویشان نسبیعبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگراز طریق ولادت؛ چه مستقیم باشد، 
مانند رابطه پسر و مادر و چه با واسطه باشد، مانند رابطه دو برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند 
هستند. 
خویشان سببیخویشاوندی بین دو نفر که در اثرازدواج به وجود می‌آید، خویشاوندی سببی نامیده 
می‌شود؛ مانند رابطه داماد با مادر همسر یا خواهر همسر. 
  

   اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند :

این اشخاص شامل سه طبقه‌ هستند: 
۱- طبقه اولپدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد. 
۲- طبقه دوماجداد، برادر و خواهر و اولاد آنان. 
۳- طبقه سومعمه‌ها، عموها، خاله‌ها، دایی‌ها و فرزندان آنان. 
اگر اشخاص طبقه اول زنده باشند، طبقه دوم ارث نمی‌برند و همچنین اگر طبقه دوم فقط زنده باشند، طبقه 
سوم ارث نمی‌برند 
به عنوان مثال شخصی می‌میرد و دو سال پس از او پدرش می‌میرد؛ بنابراین فرزند وی دیگر از پدربزرگ ارث 
نمی‌برد. 
  

   ارث زن 

زن از شوهرش فرزندی دارد ، هشتم ارث به او میرسد و چنانچه آن مرد، سه یا چهار همسر عقد دائم داشته 
باشد، فقط همین یک هشتم بین آنان تقسیم می‌شود.اگر زن از شوهرش فرزند نداشته باشد، یک چهارم 
ارث می‌برد و نیز اگر مرد چند همسر داشته باشد، فقط همین یک چهارم میان زنان تقسیم می‌شودزنی که 
در اثر ازدواج منقطع (ازدواج موقتعلقه زوجیت دارد، از همسر متوفایش ارث نمی‌برد و هر چند که  اراده 
شوهر بر این باشد  که همسرش که صیغه او است، از او ارث ببرد، اثر قانونی ندارد. 
  

   ارث مرد 

در صورتی که زن فرزند نداشته باشد، مرد از زن، یک دوم ارث می‌برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد، 
یک چهارم ارث می‌برداگر زن بمیرد و وراثی نداشته باشد، شوهر تمام ترکه زن را به ارث می‌برداما اگر 
شوهر بمیرد و وراثی نداشته باشد، زن‌‌ همان نصیب خود را می‌برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه 
بی‌وراث، به دولت داده می‌شود. 
   ارث جنین 
در مورد ارث جنین باید گفت که اگر جنین به دنیا بیاید و فقط یک گریه کند و بمیرد، ارث می‌برد و سهم یک پسر 
را برای جنینی که به دنیا نیامده است، و موروثش بمیرد، در آن هنگام که تقسیم ما ترک می‌کنندبرایش کنار 
می‌گذارند تا متولد شود.طبق ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی، «هر طفلی که پس از انحلال نکاح متولد شود، ملحق 
به شوهر است؛ به شرط اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل، بیشتر از ۱۰ 
ماه نگذشته باشد، مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت، کمتر از ۶ ماه یا بیش از ۱۰ ماه 
گذشته باشد.» 
  

   ارث‌بری دو شخص دارای توارث :

مطابق ماده ۸۷۴ قانون مدنی، «اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد، بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم 
و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است، از دیگری ارث می‌برد.» به 
عنوان مثال، دو نفر بر اثر غرق شدن یک کشتی در دریا بمیرند و به طریقی، زمان فوت یکی از آنها مشخص 
شده اما زمان فوت فرد دیگر، مشخص نشوددر این صورت، فردی که تاریخ فوتش، نامشخص است، از دیگری 
ارث می‌برد. 
  

   فرزندخواندگی 

فرزندخوانده از زن و شوهری که مادرخوانده و پدرخوانده او محسوب می‌شوند، ارث نمی‌برد و همچنین مال 
فرزند خوانده به پدر و مادرخوانده ارث نمیرسد.  
   موجبات انتقال ارث 
۱- مالی از متوفی به جا مانده باشد. 
۲-باید بین موروث (متوفیو وارث، رابطه خویشاوندی ( سببی و یا نسبی) وجود داشته باشد .در 
رابطه نسبی ارث به وارث تعلق می‌گیرد و در رابطه سببی، زوجیت دائم موجب ارث می‌شود. 
۳- موروث فوت کرده باشد و وارث در زمان مرگ او زنده باشد. 
۴- جنینی که در شکم مادر است، به شرط زنده بودن در هنگام تولد، از موروث خود ارث خواهد برد 
۵-وارث مسلمان از موروث کافر ارث می‌برد اما کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. 
  

   موانع ارث 

موارد ذیل موانع ارث می باشند: 
۱- قتل اگر کسی موروث خود را به طور عمدی بکشد، از ارث محروم می‌شود. 
۲- لعان در لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و فرزندی نیز که مورد نفی و لعان پدر خود واقع 
شده است، از او ارث نمی‌برد 
در تعریف لعان می‌توان گفت که در این حالت، پدر، فرزندی را که در زمان زوجیت با همسرش به دنیا آمده 
است، از خود نفی می‌کند و او را فرزند خود نمی‌داند که تحت شرایطی شرعی، مراسم لعان برگزار 
می‌شوددر این صورت، رابطه وارث بین فرزند و پدر به وجود نخواهد آمد. 
۳- نامشروع بودن فرزند :فرزند نامشروع از پدر و مادرارث نمی‌برد. 

   حجب نقصان 

گاهی به دلیل بروز مانعی، سهم وارث از حد اعلی (سهم‌الارث بیشتربه حد ادنی (سهم‌الارث کمترتنزل 
پیدا می‌کند.به عنوان مثال وجود فرزند، موجب کاهش سهم شوهر از نصف به یک چهارم و نیز کاهش سهم 
زن از یک چهارم به یک هشتم می‌شودفقها از این نوع مانع به حجب نقصان تعبیر کرده‌اند.اگر کسی فوت 
کرد و از خود مالی به جا گذاشت مالی که پس از برداشت هزینه‌های کفن و دفن میت و تجهیز آن مانند سدر 
کافور هزینه حمل جنازه… باقی مانده است بین وراث می‌شود.
 

   مواردی که زن همتای مرد ارث می‌برد، عبارت است از: 

  
۱- پدر و مادر متوفی، در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد در این صورت، هر کدام از ابوین (پدر و 
مادریک ششم ارث می‌برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور، از مال فرزند بیشتر از سهم مادر 
نیست. 
۲-کلاله مادری کلاله مادری یعنی برادر و خواهر مادری متوفی که به اندازه مساوی نه با تفاوت ارث 
می‌برند؛به‌طوری که خواهر مادری متوفی معادل سهم برادر او ارث می‌برد نه کمتر از او.مواردی که 
سهم زن بیشتر از سهم مرد استمانند موردی که متوفی غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته 
باشد که در اینجا پدر یک ششم و دختر بیش از آن می‌برد همچنین در مواردی که متوفی دارای نوه 
باشد و فرزند‌های او در زمان حیات او مرده باشند که در اینجا نوه پسری سهم بیشتر و نوه دختری 

سهم کمتری می‌برد.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *